Budowa wodociągu w ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie gm. Dąbrowa Chełmińska

Pliki do pobrania:
FORMULARZ OFERTOWY (16kB) word
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (11466kB) zip
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (346kB) pdf
    
Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Pytania Wykonawcy:
1. Czy można wykonać sieć wodociągową nie PVC 90 mm lecz PE  100 SDR17 90 mm?
2. Czy przejście pod istniejącym rowem można wykonać w rurze osłonowej (przewiertowej) PE 100 200 X 11,9?
3. Czy cały wodociąg można wykonać przewiertem sterowanym?

Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 90x5,4mm             SDR 17 PN 10.
Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przejścia pod istniejącym rowem w rurze osłonowej PE 100 200x11,9 mm.
Ad. 3. Wodociąg można wykonać w technologii przewiertu sterowanego.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Przedmiot i zakres zamówienia:
Budowa wodociągu w ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Zakres: Rurociąg Ø90x4,3mm PN10 o długości 463 mb wraz z 3 hydrantami nadziemnymi.
 
Dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami, stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego określa szczegóły wykonania inwestycji.
 
Wykonawca:
- Kierownik budowy po stronie Wykonawcy.
- Nadzór archeologiczny nad całością prac ziemnych, a w przypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych / nawarstwień kulturowych – wykonanie badań ratowniczych w zakresie objętym projektem budowlanym. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie decyzji – pozwolenia od Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Wykonanie wszystkich wymaganych badań i sprawdzeń, w tym próby szczelności.
- Wykonawca zobligowany jest do wytyczenia geodezyjnego oraz inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego wodociągu.
- Wykonawca ma w zakresie wykonanie badań wody, którego wynik będzie warunkował odbiór prac.
- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej, umożliwiającej odbiór we właściwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 
Zamawiający wyznacza termin wykonania prac do 31.08.2021 r., łącznie z kompletną dokumentacją odbiorową.
 
Do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej we Właściwym ośrodku geodezyjnym.
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lewandowska – inspektor ds. wod-kan.
 
Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, który stanowi załącznik do zapytania.
 
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 ( sekretariat – I piętro) z dopiskiem: Zapytanie ofertowe  – Budowa wodociągu w ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie gm. Dąbrowa Chełmińska, w terminie do 07.05.2021 r. do godz. 14.00.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena - 100%.

metryczka


Wytworzył: Karolina Mikulska (23 kwietnia 2021)
Opublikował: Karolina Mikulska (23 kwietnia 2021, 10:03:42)

Ostatnia zmiana: Karolina Mikulska (10 maja 2021, 14:47:18)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 656