Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Termin
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.Kogo obejmuje spis rolny?

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
- osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych),
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Czy spis jest obowiązkowy?
Tak, wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.


O jakie dane będziemy pytać w spisie?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Czy nasze dane są bezpieczne?

Tak, podlegają tajemnicy statystycznej, w rozumieniu art. 10 ustawy o statystyce publicznej z 1995 r. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.
Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Przekazane informacje są agregowane, tak, by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Podane przez nas dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić ogólną sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich.

Ulotka Powszechny Spis Rolny 2020 (1730kB) pdf
Artykuł Powszechny Spis Rolny 2020 (10118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (20 lipca 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (20 lipca 2020, 12:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454