Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


 
INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Gminny Komisarz Spisowy
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
         1) być osobą pełnoletnią,
         2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,
         3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
         4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
         5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
             przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
         1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje
            o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i 
            przedmiotowym spisu rolnego; o  sposobie  wykonywania  poszczególnych  czynności 
            w  ramach  bezpośredniego  wywiadu  z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym
            sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie
            dedykowane przeprowadzenia spisu rolnego;
         2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez                 właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że
             z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi;
             kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu
             testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
           1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
           2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
           3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym  
               przestępstwo skarbowe (zał. 2) 
           4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy. Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Katarzyna Ostrowska — Koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tel. 52 38 16 005 wewn. 55.
 
  Kwestionariusz zgłoszeniowy (250kB) pdf
  Oświadczenie o niekaralności (160kB) pdf
  informacja RODO (193kB) pdf                                                                
                                                                                            Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
                                                                                                   Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                        Radosław Ciechacki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (18 czerwca 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (18 czerwca 2020, 12:22:29)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (20 lipca 2020, 12:35:48)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 734