Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.

Analiza została sporządzona na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.

Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanymi przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Analiza-plik do pobrania (3250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Sławomir Zieliński (19 maja 2016, 15:37:57)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (16 stycznia 2020, 11:38:04)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494