Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2014.

Analiza została sporządzona na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.
Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanymi przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Analiza-treść dokumentu do pobrania (3226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bańka (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Bańka (30 kwietnia 2015, 11:59:53)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (16 stycznia 2020, 11:38:21)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 691