Klauzula informacyjna RODO - kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska e-mailowo sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl, telefonicznie 52 3816 056 Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze jakim jest przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
2. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: właściwi dla miejsca Pani/Pana zameldowania: Starosta, Wojskowy Komendant Uzupełnień, dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych, Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, jednostki służby zdrowia, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
1) 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia komisji,
2) do przedawnienia roszczeń.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
5. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
6. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 stycznia 2022)
Opublikował: Karolina Osak (13 stycznia 2022, 08:42:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477