OGŁOSZENIE O VIII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
  PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów  powszechnych na kadencję 2020-2024.
5.Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych.
6.Projekt uchwały w sprawie  uznania skargi na Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za bezzasadną.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
8.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
9.  Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy w Wałdowie Królewskim.
10. Dyskusja na temat przejęcia świetlicy w Wałdowie Królewskim.
11. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
12. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
13.  Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (7 sierpnia 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (7 sierpnia 2019, 14:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240