OGŁOSZENIE O V SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506) zwołuję V Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  27 marca 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
                                 
 
  PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
7.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Dąbrowa Chełmińska  umowy współpracy uczestników Klastra Energii pn. „Energia Ziemi Chełmińskiej”.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025 roku”.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie gminy Dąbrowa Chełmińska.  
10.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  
11.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzących jest gmina Dąbrowa Chełmińska.  
12.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
13.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
14.  Wniosek w sprawie montażu lamp oświetleniowych na ulicy Jasnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
15.  Wniosek w sprawie  remontu drogi, budowy oświetlenia oraz lokalizacji przejścia dla pieszych.  
16.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
17. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.
          
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (19 marca 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (19 marca 2019, 15:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262