OGŁOSZENIE O IV SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2018,   poz. 994 z późn.zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  20 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.                                         

  
  PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawozdanie z działalności GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej za 2018 r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2018 r.
8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
10. Sprawozdanie z realizacji Strategii  Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska – zadania wykonane w 2018 roku.
11.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarże na lata 2018-2028.
12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
13. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko – Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodnika wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „ Budowa chodnika wraz zapewnieniem komunikacji rowerzystom z drogi podporządkowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Strzyżawa - Wąbrzeźno od km 3+841 do 3+919 dł. 78 m w miejscowości Nowy Dwór”.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko – Pomorskiemu infrastruktury drogowej w postaci chodnika wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551  w miejscowości Ostromecko”.
15.  Projekt uchwały w sprawie  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
16.  Projekt uchwały w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019 roku.
17.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
18.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
19.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 
20.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.   
21. Projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
22.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
24. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
25.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
26. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
27.  Wniosek w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach.
28. Wniosek w sprawie ustalenia nowej lokalizacji zbiórki dzieci dowożonych do szkoły.
29. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
30. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
31. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
32. Zakończenie obrad.
          

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (12 lutego 2019)
Opublikował: Barbara Piórkowska (12 lutego 2019, 15:53:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207