OGŁOSZENIE O III SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2018,   poz. 994 z późn.zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  28 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.                                                                                                                                 
  PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lat 2019-2021.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2025.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVI.418.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
9.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
11.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. oraz określenia planu i termu dokonania tych wydatków.
13.  Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019:
a)wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu;
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
14.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029.
15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
16.  Wniosek w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S  17. Wniosek w sprawie modernizacji ulicy Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej.
18. Wniosek w sprawie uwzględnienia w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Nowym Dworze na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, - „Przy Lesie Mariańskim”.
19. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.
20. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
21. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.
          

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (20 grudnia 2018)
Opublikował: Barbara Piórkowska (20 grudnia 2018, 11:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232