OGŁOSZENIE O II SESJI RADY GMINY


OGŁOSZENIE O II SESJI RADY GMINY
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2018,   poz. 994 z późn.zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.                                            
                                                                                                               
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2017/2018.
6.  Projekt uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7.  Projekt uchwały  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.    Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.
10.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028.
11.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
12.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
13.  Zakończenie obrad.
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (7 grudnia 2018)
Opublikował: Barbara Piórkowska (7 grudnia 2018, 08:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266