Nadanie nr PESEL oraz obowiązek meldunkowy obywateli Ukrainy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Obsługa wniosku o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną


 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit c) art. 9 ust. 2 li. g) RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w związku z ustawą z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
   • nadania numeru PESEL,
   • potwierdzenia tożsamości,
   • wydania decyzji odmawiającej nadania numeru PESEL
   • udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL.
  2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody. Jest tak w przypadku podania adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego oraz wprowadzenia tych danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenia profilu zaufanego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:
  1. dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
  2. ewidencja ludności – 50 lat,
  3. sprawy meldunkowe – 10 lat,
  4. aktualizowanie danych w ewidencji ludności – 5 lat,
  udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności – 5 lat.
 3. Pani/Pana dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów są nimi m.in.:
  • organom administracji publicznej,
  • sądom i prokuraturze,
  • Policji,
  •  Straży Granicznej,
  • Straży Marszałkowskiej,
  • Służbie Więziennej,
  • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służbie Wywiadu Wojskowego,
  • Służbie Celno-Skarbowej,
  • Żandarmerii Wojskowej,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencji Wywiadu,
  • Służbie Ochrony Państwa,
  • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
  • Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  • strażom gminnym (miejskim),
  • komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
  • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych, zgodnie z art. 46 ust 2 pkt
  • 1-3, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach,
  • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. usunięcia danych na podstawie jeżeli:
   • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
  4. ograniczenia przetwarzania danych jeżeli:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Warszawa, ul. Stawki 2, gdy Pani/Pana uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych:
  1. jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Pani/Pan odmówi podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, o których mowa w pkt 1. 
  2. w zakresie, gdzie Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych ich podanie jest dobrowolne, brak takiej zgody może utrudnić administratorowi skontaktowaniem się z Panią/Panem. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie,
 7. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (15 marca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (15 marca 2022, 13:44:36)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (15 marca 2022, 16:18:24)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130