rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

KLAUZULA INFORMACYJNA
  rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska;
e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl  , telefonicznie 52 38 16 056
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@dabrowachelminska.lo.pl

1)    Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy w celu:
a) prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
•    Wpisanie do rejestru wyborców,
•    Skreślenie z rejestru wyborców,
•    Ujęcia w spisie wyborców,
•    Dopisania do spisu wyborów,
•    Skreślenia ze spisu wyborców,
•    Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
•    Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
•    Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;
b) obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych 
     komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i
     przeprowadzeniem wyborów gminy.
2)    Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sądy, organy ścigania, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3)    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj.  co najmniej przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia celu dla jakich były przetwarzane, następnie zostaną usunięte.
4)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5)    Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
6)    Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7)    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8)    Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

metryczka


Wytworzył: ADO (30 stycznia 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 stycznia 2020, 09:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622