Zwrot podatku akcyzowego

KLAUZULA INFORMACYJNA
 zwrot podatku akcyzowego 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby: 
  Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, 
  ul. Bydgoska 21
  8
  6 - 070 Dąbrowa Chełmińska

 2. e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl ,

 3. telefonicznie 52 381 60 05 .

Do kontaktów w sprawie ochrony

Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz

się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dobrowachelminska.lo.pl .

 1. Twoje dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit c RODO, ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przetwarzane będą w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 2. art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail

 1. Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są nimi m.in. podmioty wykonujące usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i faktyczna .

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:

 1. nie dłużej jednak niż 10 lat od zrealizowania celu przetwarzania,

 2. do przedawnienia ewentualnych roszczeń,

 3. do momentu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż 10 lat od zrealizowania celu przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 1. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 • wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 1. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

Jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku, kontaktu z Tobą za pomocą nr telefonu, adresu email

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: ADO (24 września 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (24 września 2019, 12:06:27)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (24 września 2019, 15:54:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474