Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zwrot podatku akcyzowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

podatek od nieruchomości*

podatek rolny*

podatek leśny*

podatek od środków transportu *

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej *


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby: 
  Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, 
  ul. Bydgoska 21
  86 - 070 Dąbrowa Chełmińska

 2. e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl ,

 3. telefonicznie 52 381 60 05

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dobrowachelminska.lo.pl.


 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail oraz:

 1. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, *

 2. ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku roku rolnym, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku rolnego, *

 3. ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku leśnego, *

 4. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w celu dokonania należnych opłat z tytułu podatku od środków transportu, *

 5. ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. *

 1. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. organy ścigania, podatkowe, inne organy kontrolne, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Twoje dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:

 1. 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności jednak tego czego dotyczyła czynność,

 2. do przedawnienia roszczeń,

 3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym zgodnie z art. 236 § 2 KPA prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania;

 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 1. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 5. zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem. 1. Podanie Twoich danych:

 1. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

 2. jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

*Niepotrzebne skreślić


metryczka


Wytworzył: ADO (24 września 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (24 września 2019, 11:54:20)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (24 września 2019, 12:09:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167