Transmitowanie i utrwalanie obrad rady gminy przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

KLAUZULA INFROMACYJNA
Transmitowanie i utrwalanie posiedzenia rady gminy
przy  użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  1) listownie na adres siedziby:
  Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska,
  ul. Bydgoska 21
  86 - 070 Dąbrowa Chełmińska

  2) e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

  3) telefonicznie 52 36 46 055.

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dobrowachelminska.lo.pl

 3. Twoje dane osobowe na podstawie przetwarzane będą:
  - art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483),  
  - art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit g  i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W,
  - art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz.994 z późn. zm.),
  - art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 z późn. zm.)
  w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 4. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. każdy kto wystąpi do administratora o udzielenie informacji publicznej, media, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.

 7. Przetwarzania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

metryczka


Wytworzył: ADO (14 grudnia 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 grudnia 2018, 10:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570