Przetwarzanie danych osób zapraszanych na uroczystości


KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób  zapraszanych na  uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  1) listownie na adres siedziby:
  Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska,
  ul. Bydgoska 21
  86 - 070 Dąbrowa Chełmińska

  2) e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

  3) telefonicznie 52 36 46 055.

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dobrowachelminska.lo.pl

 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora i odbywać się będzie  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  RODO, w celu  promocji uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez administratora.

 4. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz współpracujących z administratorem są nimi np.: portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane  do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, nie dłużej jednak niż 1 rok od  zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Przetwarzanie  Twoich danych jest niezbędne do wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i zaprzestanie przetwarzania Twoich danych może nastąpić na podstawie złożonego przez Ciebie sprzeciwu – art. 21 ust.1 RODO.

 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: ADO (14 grudnia 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 grudnia 2018, 09:52:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675