Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o drogach

KLAUZULA INFROMACYJNA
 1. Obsługa wniosków o uzgodnieni lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz decyzji w sprawie zjazdu z drogi publicznej.
 2. Opiniowanie zmian w organizacji oraz współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  1) listownie na adres siedziby:
  Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
  ul. Bydgoska 21
  86 - 070 Dąbrowa Chełmińska

  2) e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

  3) telefonicznie 52 36 46 055

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dobrowachelminska.lo.pl

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W,
  - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2068 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 4. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania oraz inne podmioty, gdy administrator jest zobowiązany ujawnić mu Twoje dane osobowe lub wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 5. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli są one przetwarzane niezgodnie z prawem.

 8. Przetwarzania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: ADO (14 grudnia 2018)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (14 grudnia 2018, 09:24:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484