Monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres siedziby: 
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, 
ul. Bydgoska 21
89 - 070 Dąbrowa Chełmińska
2) e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl
3) telefonicznie 52 36 46 055.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.pl .

Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) i art. 9a ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) prowadzony jest celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) prowadzony jest celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 
Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
Twoje  dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 30 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
Osoba, która  zarejestrowana został w systemie monitoringu,  ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
Administrator

metryczka


Wytworzył: ADO (5 lipca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 lipca 2018, 13:14:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606