Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej

Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 25 lipca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko – opiekun dzieci w autobusie szkolnym w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21
 
I.  Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – pełen etat;
2) termin rozpoczęcia pracy – 1 września 2018 r.;
3) umowa na czas określony do 30 czerwca 2019 r.;
4) system czasu pracy przerywany;
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz zarządzeniem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej;
6) konieczność dojazdu do miejsca garażowania autobusu, praca w terenie, w szkole i w siedzibie pracodawcy, w zależności od potrzeb;
7) w ramach wymiaru czasu pracy możliwość oddelegowania pracownika do wykonywania innych obowiązków (np. wydawanie posiłków w szkole, wykonywanie prac porządkowych itp.).
 
II. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. uprawnienie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym lub złoży oświadczenie poświadczone przez organizatora kursu o ukończeniu przez kandydata kursu dającego stosowne uprawnienia do dnia 31 sierpnia 2018 r. ;
4) niekaralność za umyślne przestępstwa popełnione umyślne;
5) nieposzlakowana opinia;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
7) aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;
8) umiejętność pracy z dziećmi oraz pracy w zespole.
Ponadto kandydat powinien wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego.
 
III. Główne obowiązki na stanowisku:
1) opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi do szkół,
2) dopilnowanie porządku i ładu przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz podczas jazdy autobusem,
3) w przypadku zagrożenia uczniów niedopuszczenie do ich przewozu.
4) przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
5) wypełnianie obowiązków określonych w ustawach, regulaminie organizacyjnym, regulaminie dowożenia uczniów i innych,
6) w ramach wymiaru czasu pracy możliwość oddelegowania pracownika do wykonywania innych obowiązków (np. wydawanie posiłków w szkole, wykonywanie prac porządkowych itp.)  
7) wykonywanie innych zadań nie ujętych w niniejszym zakresie zlecanych przez kierownika Centrum w kompetencji pracownika.
 
IV. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; do pobrania (54kB) plik (link)
- dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje szczególnie zaświadczenie WORD o ukończeniu kursu z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym lub oświadczenie poświadczone przez organizatora kursu o ukończeniu przez kandydata kursu dającego stosowne uprawnienia do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
- aktualna książeczka SANEPID lub orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów epidemiologicznych;
- oświadczenie kandydata do pobrania (25kB) word (link):
1) stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
2) stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
3) że stan jego zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
-  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (RODO) do pobrania (36kB) word (link)
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
V. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, prawa o ruchu drogowym i przepisów BHP.
 
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko opiekuna dzieci w autobusie szkolnym” za pośrednictwem poczty na adres Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w siedzibie Centrum w terminie do 20 sierpnia 2018 r.  w godzinach pracy Centrum.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Centrum.
Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.
VII.Inne informacje:
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Kierownik Centrum.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują Kierownikowi dowód tożsamości.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie.
- oryginał zaświadczenia WORD o ukończeniu kursu z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym;
 
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadurska (25 lipca 2018)
Opublikował: Małgorzata Sadurska (25 lipca 2018, 14:14:22)
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Współnych

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609