Nabór: stanowisko kierowca

Ogłoszenie Kierownika
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
z dnia 24 listopada 2017 r.
o naborze na wolne stanowisko – kierowca autobusu szkolnego


I.    Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – pełen etat;
 2. termin rozpoczęcia pracy – do ustalenia nie później niż 1.03.2018 r.;
 3. umowa na czas określony do 30 czerwca 2018 r.;
 4. system czasu pracy przerywany;
 5. wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786 ze zmianami) oraz zarządzeniem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej;
 6. konieczność zapewnienia zabezpieczonego miejsca garażowania autobusu, praca w terenie, oraz w siedzibie pracodawcy, w zależności od potrzeb;
II.          Wymagania niezbędne:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy kat. D lub D+E
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi a art.39 a ust.1 pkt 3-6  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zmianami) w szczególności:
  a. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowcy;
  b. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  c. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  d. ukończone szkolenie okresowe;
 5. ukończone 23 lata;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 7. minimum 3 letnie doświadczenie w przewozach osobowych
 8. komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność,
 9. znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).
III.   Główne obowiązki na stanowisku:
1) dowóz i odwóz dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórki;
2) dbanie o bezpieczeństwo w czasie jazdy (przestrzeganie przepisów z zasad bezpieczeństwa);
3) utrzymanie autobusu w czystości;
4) prowadzenie podstawowej dokumentacji autobusu;
5) przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego;
6) utrzymywanie sprawności technicznej autobusu oraz pilnowanie terminów badań technicznych;
7) wykonywanie innych dowozów oraz innych prac zleconych przez kierownika.
 
IV.    Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • dokumenty poświadczające zatrudnienie , kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 • Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
V. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy na czas prowadzenia zajęć w szkołach .
 
VI.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego” za pośrednictwem poczty na adres Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Sportowa 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w siedzibie Centrum w terminie do 05 grudnia 2017 r. w godzinach pracy Centrum.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Centrum.
Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Kierownik Centrum.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują Kierownikowi dowód tożsamości.

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
- oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

metryczka


Wytworzył: Kierownik CUW (24 listopada 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (24 listopada 2017, 13:17:58)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sadurska (28 listopada 2017, 12:32:20)
Zmieniono: Modyfikacja zapisu pkt VII. ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 603