Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA


ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku


Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i Uchwały nr XI.121.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok


I.RODZAJ ZADANIA:

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2020

Wysokość dotacji ze strony Gminy Dąbrowa Chełmińska przeznaczonej na realizację zadania objętego konkursem w 2020 roku wyniesie 95.000,00 zł
Termin realizacji zadania

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 16.12.2020 r.
Oferty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 7 lutego 2020 roku do godziny 13.00 (decyduje data wpływu).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska– Inspektor, tel. (52) 3816-056 w. 53


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU:

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
 I.
 FORMY REALIZACJI ZADANIA:
Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- udział w zawodach i rozgrywkach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych,
- organizacja treningów, zajęć sportowych ( w tym opłaty sędziowskie, wynagrodzenie trenerów), - zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- zakup odzieży sportowej.


II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
- zadanie winno być wykonane do 16 grudnia 2020 roku - zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie opisanym w ofercie.


III. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- dane na temat organizacji
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania.


IV. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU

Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w 2019 roku 85.000,00 zł


V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2020 roku:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi łącznie: 95.000,00 zł

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać pocztą na adres:

URZĄD GMINY w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21                w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 7 lutego 2020 roku do godziny 13.00. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 22) lub na stronie bip.dabrowachelminska.lo.pl


VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

1.Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach.
2. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
3. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
e) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII.

ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:


Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje po odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem. Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy. Dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczania oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

S P R O S T O W A N I E
OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

opublikowanego w dniu 17 stycznia 2020 roku,
dotyczącego przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
W ogłoszeniu Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska opublikowanym w dniu 17 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

 pkt III otrzymuje brzmienie:
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

- dane na temat organizacji,
- termin realizacji zadania publicznego,
- syntetyczny opis zadania,
 - plan i harmonogram działań, opis zakładanych rezultatów zadania publicznego,
- opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
- dodatkowe  informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, jeśli rodzaj zadania umożliwia ich określenie (punkt III.6 oferty),
- charakterystyka oferenta,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego i źródła finansowania.

pkt VI otrzymuje brzmienie:
 
TERMINY SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w terminie do 18 lutego 2020 roku do godziny 18.00. Oferta złożono po tym terminie nie będzie rozpatrywana. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Druki ofert można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 22) lub na stronie bip.dabrowachelminska.lo.pl
   
·   pkt IX otrzymuje brzmienie:
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Szczególne i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem.
Celem zadania jest: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Wskaźniki zadania m.in.: liczba planowanych treningów, imprez, liczba uczestników, liczba zawodników.                                                                                 
Rezultaty powinny być mierzalne i weryfikowalne. Wskaźniki osiągnięcia rezultatów powinny być wyrażone w liczbach lub procentach (np. przeszkolenie 20 zawodników, zorganizowanie 2 grup szkoleniowych, organizacja 1 obozu treningowego dla 20 osób, udział w 5 turniejach).
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, które uznaje się za prawidłowe, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż 20 %. Zmniejszenie  nie jest limitowane.  Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 80 %.
W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca bez możliwości zmniejszenia wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, wysokości finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji w pełnej wysokości oferent może jedynie zaktualizować harmonogram realizacji zadania publicznego w zakresie dat realizacji poszczególnych działań.
W przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej, oferent powinien utrzymać procent finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej dotacji, określony w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu projektu, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.
Wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej:www.bip.dabrowachelminska.lo.pl.
Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.
 Załączniki:
Wzór - oferta - kliknij, aby pobrać (25kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (17 stycznia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (17 stycznia 2020, 12:55:31)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (28 stycznia 2020, 17:49:16)
Zmieniono: sprostowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238