Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dąbrowa Chełmińska prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:

Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.)

Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.


Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI  KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Dąbrowa Chełmińska:

Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Sekretarz Gminy, tel.52 38 16 047.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
 • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora,
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej   Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
 • każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora,
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
  - odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
  - odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron należy dokonać na konto:
BS Bydgoszcz O/Dąbrowa Chełmińska 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002 lub w Kasie Urzędu Gminy.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 lutego 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (24 lutego 2012, 14:18:57)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (20 kwietnia 2023, 13:38:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1847