Wybory ławników sądowych

INFORMACJA


W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. , poz 52) Rada Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2020 – 2023:

  • do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, gdzie ma być wybranych 6 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie ma być wybranych 3 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, pokój nr 14 lub pobrać z poniższej listy druków do pobrania.

Do zgłoszenia kandydatów na ławników załącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. WW. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.


Zgłoszenie kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

PLIKI DO POBRANIA:
  1. Karta zgłoszenia kandydata. (101kB) plik
  2. Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na ławnika (40kB) word
  3. Oświadczenie kandydata dotyczące postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. (25kB) word
  4. Oświadczenie kandydata w sprawie pozbawienia bądź ograniczenia praw rodzicielskich. (25kB) word
  5. lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (215kB) plik
  6. Klauzula informacyjna RODO dla osób popierających kandydata na ławnika (35kB) word
  7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika_druk (28kB) word
  8. Formularz - zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (36kB) wordmetryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (17 czerwca 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 czerwca 2015, 09:05:18)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (25 czerwca 2019, 15:00:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3748