Przystąpienie do opracowania dokumentu

Gmina Dąbrowa Chełmińska mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
 
Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Dąbrowa Chełmińska oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy)

oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.


Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu i prosi o pomoc w stworzeniu wyjściowej bazy danych poprzez wypełnienie i przesłanie lub przekazanie załączonych ankiet. Bez Państwa pomocy nie uda się stworzyć wiarygodnej bazy danych, na podstawie której planowane będą dalsze działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Ankiety dla mieszkańców są anonimowe, a wszystkim zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom gwarantujemy, że Państwa ankiety będą wykorzystane tylko dla potrzeb sporządzenie planu i nie będą nikomu innemu udostępniane.

Załączniki do pobrania:

Ankieta dla Mieszkańca: kliknij, aby pobrać (162kB) pdf kliknij, aby pobrać (185kB) word
Ankieta dla Przedsiębiorcy: kliknij, aby pobrać (166kB) pdf kliknij, aby pobrać (197kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (3 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (3 marca 2015, 15:45:39)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (3 marca 2015, 16:02:29)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637