Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia:

  • Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
  • Prawo do głosowania przez pełnomocnika
  • Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
  • Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Prawa te realizowane są w następujący sposób:

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i o warunkach oraz formach głosowania.
Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
Informacje te są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
  5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Szczegółowe informacje

Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

NUMER OBWODU
GŁOSOWANIA
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
4Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej Oddział zamiejscowy w WAŁDOWIE KRÓLEWSKIM
5Zespół Szkół w OSTROMECKU
ul. Szkolna 2
6Zespół Szkół w OSTROMECKU
ul. Szkolna 2
7Zespół Szkół w CZARŻU
ul. Chełmińska 47
8Zespół Szkół w CZARŻU
ul. Chełmińska 47
9Zespół Szkół w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Sportowa 1
10Zespół Szkół w DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Sportowa 1
metryczka


Wytworzył: Urzędnik Wyborczy (14 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (21 kwietnia 2015, 16:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332