Urząd Gminy

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

1. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie :
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,
4)zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, bądź porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu. 


 2. Do zadań Urzędu należy zapewnienie obsługi organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
3) zapewnienie organom Gminy  możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych gremiów organizacyjnych i pomocniczych Gminy,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
     a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
     b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
     c) przechowywanie akt,
     d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy -  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

ORGANIZACJA URZĘDU 
 
1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

1) Referat Finansów,
2) Referat Gospodarki  Przestrzennej,
3) Referat Organizacyjny i Oświaty,
4) Urząd Stanu Cywilnego (USC),
5) Inspektor ochrony danych,
6) pion ochrony,
7) Zespół Zarządzania Kryzysowego,
8) Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (20 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (20 czerwca 2003, 14:29:00)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (14 kwietnia 2022, 14:40:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6586