Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Studium oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w Studium

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  w/w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
     Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia  03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Uchwały Nr XLII.366.2014 z dnia 18 września 2014 roku w sprawie przestąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w  Studium.
Studium sporządza się w granicach administracyjnych gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

aby przejsć do treści uchwały - kliknij tutaj
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (23 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (23 października 2014, 15:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1075