Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

UWAGA

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Uprzejmie informujemy, że wnioski o Kartę Dużej Rodziny
można składać w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska na stanowisku ds. dowodów osobistych (p. 22)Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny tj. Dz.U. 2020, poz.1348 ze zm.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej ( art. 10 pkt. 2).
  Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. (rt.10 pkt.3)

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności (Art.10  pkt.4)

  1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 12 ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

  1. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
  2. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.
  3. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. (art.13 pkt.2)

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).
Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).


Aktualne informacje dotyczące w/w projektu i oferowanych zniżek można znaleźć na stronach:metryczka


Wytworzył: MPIPS (18 czerwca 2014)
Opublikował: Sławomir Zieliński (25 czerwca 2014, 15:41:53)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (24 lutego 2022, 12:43:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4732