REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2005


 
                                                       SPRAWOZDANIE
                                           z realizacji inwestycji w 2005r.
 
 
 
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
 
A. 1 Budowa kanalizacji ściekowej z Ostromecka do Bydgoszczy -  etap II:
Zakres na rok 2005r:
- kanalizacja grawitacyjna fi 200  - 616 mb;
- kanalizacja grawitacyjna fi 225 – 34,5 mb;
- rurociąg łączący PE – 200 – 262 mb;
- studnia napowietrzająca – 1 szt.;
- kanalizacja w ul. Nawigacyjnej PCW  fi 315 – 87,5 mb;
- rurociąg tłoczny fi 200 – 212 mb;
- komora pomiarowa – 1 szt.;
- komora wytłumiająca – 1 szt.
Wartość robót w 2005r. – 321.642,70 zł.  
Wartość całej inwestycji = 1.267.515,72 zł.  Inwestycja została zakończona 24.05.2005r.
 
2. W dniu 25.10.2005r. został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w  Nowym Dworze i Ostromecku wraz z punktem zlewnym ścieków. Rozstrzygniecie przetargu nastąpiło 20.12.2005r. Wykonawca EKOMEL Chojnice za cenę 1.230.304,51 zł brutto.
W dniu 10.11.2005r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznał na to zadanie dofinansowanie z EFRR w ramach  działania 3.2 Obszary  podlegające restrukturyzacji ZPORR.
  
3. Wykonano (protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2005r.) przyłącza kanalizacji sanitarnej w Ostromecku – 57 szt. Wykonawca z przetargu nieograniczonego ZUH   Dylewski z Lipna za cenę brutto  177.652,47 zł.
 
B. Opracowywanie dokumentacji:
Opracowano dokumentację z pozwoleniem na budowę na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze   i Ostromecku  wraz z punktem zlewnym ścieków. Projektant: Usługi Projektowe – Nadzór  Budowlany mgr inż. Andrzej Rożek z siedzibą w Bydgoszczy. Cena prac projektowych 29.500,00 zł brutto.
 
Opracowano dokumentację na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla  posesji w miejscowości Ostromecko (bez osiedla Zabasta)”. Projektant: Biuro Usług Inwest-Projekt  LEWANDA  Bydgoszcz za cenę 12.932,00 zł brutto. 
 
W trakcie opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami Osiedle Zabasta. Wykonawca „INSPROJBUD”  Bydgoszcz Arkadiusz Sadkowski za cenę: 19.520 zł.  oraz dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej Dworzec PKP w Ostromecku. Wykonawca „INSPROJBUD”  Bydgoszcz Arkadiusz Sadkowski za cenę brutto: 10.000,00 zł. 
 
Została opracowana koncepcja odprowadzania ścieków z okolic Dąbrowy Chełmińskiej –  wykonawca AQUA  – PROJEKT  Bydgoszcz za cenę brutto – 21.960,00 zł. - (faktura wpłynęła  02.11.2005r.). 
 
Drogi wojewódzkie:

A.
 Wykonano remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Strzyżawa i wymieniono wiatę autobusową na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 80 z drogą wojewódzką nr 551, opracowano dokumentację na budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 80 oraz zakupiono materiał na jego  realizację  - koszt  36.876,47 zł;

B.
 Wykonano zatokę autobusową w m. Nowy Dwór wraz z wiata przystankową –  koszt 23.648,98 zł.

C.
 Chodnik w Ostromecku Zabasta –  koszt 60.916,97 zł;
 
  
Drogi powiatowe:
   
Remont chodnika w m. Czarże – 117.038,57 zł.
Droga w Wałdowie Królewskim – 77.773,99 zł. dł. 480 mb x 3,5 m.  
 
 
Drogi gminne:

A. Wykonano asfaltowanie drogi Strzyżawa – Mała Kępa – 62.152,66 zł dł. 310 m szerokość 3,5 m;

B.
Wykonano asfaltowanie drogi w Otowicach – 77.763,55 zł dł. 480 m szerokość 3,5 m;

C.
 Droga Ostromecko – Zabasta za cenę 52.801,97 zł; dł. 300 mb x 3,5 m.

D.
 Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę dróg w m. Ostromecko (ul. Szkolna i Leśna) i m. Czarże (ul. Pod Wałem);

E.
 Dokonano również remontu dróg:
- ul. Łęcka – za cenę 35.270,20 zł;  dł. 200 x 3,2 m;
- droga w Boluminku za cenę – 59.651,93 zł;  dł. 1.200 m².
- droga Czarże – Gzin za cenę 44.743,49 zł; dł. 400 mb x 4,0 m.
      

Sieć wodociągowa:
 
A. Wodociąg Słończ Górny – oddany do użytku w dniu 08.11.2005r.; wykonany z rur PCV fi 110 mm o dł. 2023 mb. Wykonawca  z przetargu nieograniczonego „ROLLSTICK –TORUŃ”  Spółka z o.o. Wartość robót brutto: 77.916,45 zł.
W dniu 28.02.2005r. złożyliśmy wniosek na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych  z EFRR w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie ZPORR i 10% z budżetu państwa. Obecnie wniosek po pozytywnej  ocenie przez Regionalny Komitet Sterujący został umieszczony przez Zarząd Województwa na liście rezerwowej do współfinansowania dając możliwość jego wyboru do dofinansowania wraz z projektami w kolejnej rundzie aplikacyjnej. Jednakże umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z zagwarantowaniem mu dofinansowania w kolejnym konkursie, nie zapewnia też wyboru projektu do dofinansowania w pierwszej kolejności w kolejnym naborze wniosków. Projekty z listy rezerwowej poddawane są pod obrady RKS i Zarządu 
Województwa razem z projektami zgłoszonymi w ramach kolejnego naboru w formie jednej listy rankingowej.
 
B. Przedłużenie sieci wodociągowej do nowych działek budowlanych wykonane w siłach własnych Urzędu Gminy:
a) Wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej (rejon ul. Weterynaryjnej) – 400 mb fi 90;
b) Wodociąg  w Gzinie:
   - 380 mb fi 90 (do działki P. Campinga); 
   -  600 m fi 90 (do działki P. Jakubowskiego);
   -  650 m fi 110 (do działki P. Szczukowskiego);
c) Wodociąg w Strzyżawie (k. P. Szali) –  100 m PCV fi 90;  
d) Wodociąg w Wałdowie Królewskim (dokończenie prac za P. Abramczykiem)PCV fi 90 150 m; 
e) Wodociąg w Boluminku  (od P. Mrugały do P. Szczukowskiej) – 650 m fi 90 PCV
Łącznie: fi 110 – 2.673 mb fi  90 – 2.280 mb razem = 4.953 mb
Ogólna długość sieci wodociągowej - 157.601  mb
   
 
Rekreacja i turystyka
 
W dniu 20.06.2005r. zostały złożone  3 wnioski o dofinansowanie zadań pn.:    „Odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego w Gzinie”; „Wykonanie  zespołu boisk sportowych w Czarżu”, „Adaptacja budynku po starej szkole na cele   kulturalne w Ostromecku” z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.   
     


 
13.05.2005r. zostały podpisane pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie 2 projektów „Wykonanie zespołu boisk sportowych w Czarżu” i „Adaptacja budynku po starej szkole na cele kulturalne w Ostromecku”. Projekt pn.: „Odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego w Gzinie” obecnie znajduje się na liście rezerwowej oczekując  na dofinansowanie w ramach SPO.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 grudnia 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (20 marca 2006, 08:43:23)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska (20 marca 2006, 09:03:51)
Zmieniono: dodanie zawartości tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2636