REALIZACJA INWESTYCJI WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

REALIZACJA INWESTYCJI OD 01.01.2004 ROKU DO 31.12.2004 ROKU:

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zakup autobusu szkolnego w dniu 23.02.2004r. – ofertę najkorzystniejszą przedłożył Zakład Napraw Samochodów ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski za cenę 154.452,00 zl brutto.

 2. Rozstrzygnięcie przetargu uproszczonego na zadanie pn.: “Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rafa” w dniu 15.03.2004r. współfinansowanego w ramach programu SAPARD - ofertę najkorzystniejszą przedłożył Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik Nowe Dąbie, za cenę 125.407,28 zł

 3. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Budowa kolektora tłocznego, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią ścieków w Ostromecku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska z przejściem pod dnem rzeki Wisły oraz budowa kanalizacji w ul. Nawigacyjnej w Bydgoszczy - II etap”, w dniu 29.03.2004r. - współfinansowanego w ramach programu SAPARD – ofertę najkorzystniejszą przedłożył Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik Nowe Dąbie, za cenę 823.200,50 zł
  W dniu 15.06.2004r. nastąpiło unieważnienie dwóch przetargów, które miały być realizowane z Programu SAPARD tj. zadanie pn.: “Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rafa” oraz “Budowa kolektora tłocznego, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią ścieków w Ostromecku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska z przejściem pod dnem rzeki Wisły oraz budowa kanalizacji w ul. Nawigacyjnej w Bydgoszczy - II etap”. Unieważnienie przedmiotowych przetargów nastąpiło z powodu nie przyznaniu przez ARiMR w Toruniu promes na współfinansowanie tych inwestycji z Programu SAPARD.

 4. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej – droga wojewódzka Gzin, w dniu 02.04.2004r. – ofertę najkorzystniejszą przedłożyła firma P.B.D. i M.; ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie, za cenę 186.950,40 zł brutto.
 5. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej – Czarże ul. Wiślana w dniu 02.04.2004r.ofertę najkorzystniejszą przedłożyła firma P.B.D. i M.; ul. Laskowicka 3; 86-100 Świecie, za cenę 161.634,20 zł brutto.

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej – ul. Bazowa w dniu 02.04.2004r. – ofertę najkorzystniejszą przedłożyła firma P.B.D. i M.; ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie, za cenę 16.138,28 zł brutto.

 2. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej – Bolumin - Wałdowo w dniu 02.04.2004r.ofertę najkorzystniejszą przedłożyła firma P.B.D. i M.; ul. Laskowicka 3 86-100 Świecie, za cenę 43.816,50 zł brutto.

 3. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi standard III w dniu 02.04.2004r.ofertę najkorzystniejszą przedłożyła firma P.H.U.P. BUD-DROG; 86-211 Żygląd, za cenę 32.100,00 zł brutto.

 4. Dnia 4 maja nastąpiło rozstrzygniecie przetargu na zakup, dowóz tłucznia betonowego. Wygrała firma BOGMAR z Ostromecka, za cenę 14,64 zł/t brutto.

 5. Dnia 5 maja nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na “Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska na obszarze całej gminy”. Wygrała firma AWJ Wojciech Jaworski z Bydgoszczy za cenę 51.240,00 zł brutto.
 6. Złożenie w dniu 13 maja wniosku o dotacje na zadania remontowo – inwestycyjne do PAOW podkomponent B2-Edukacja, na zadanie pn.: “Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej”. Otrzymaliśmy dotację. Koszt zadania po przetargu wynosł75.242,40 zł – z czego Bank Światowy refunduje 42%, tj. 31.601,00 zł. Wykonawca “OKNOVID” Sp. z o.o. Bydgoszcz Inwestycja została zrealizowana w okresie od 09.09.2004r do 05.11.2004r.
 7. Ogłoszenie w dniu 25 maja przetargu nieograniczonego na: remont autobusu –Autosan H9 rok produkcji 1988. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 14 czerwca o godz. 1015.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Zakład Napraw Autobusów Sp. z .o.o.; ul. Główna 21 62-007 Biskupice Wielkopolskie za cenę 132.004,00 brutto, gwarancja 12 miesięcy – łącznie 93,33 pkt.
  - Zakład Napraw Samochodów; ul. Toruńska 39 86-050 Solec Kujawski za cenę 137.738,00 brutto, gwarancja 18 miesięcy – łącznie 96,66 pkt.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Zakład Napraw Samochodów; ul. Toruńska 39 86-050 Solec Kujawski.

 8. Ogłoszenie w dniu 20 maja przetargu na : na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 8 czerwca 2004r. o godz. 10°°:


 9. Wykonanie wodociągu w Dąbrowie Chełmińskiej na ul. Strażackiej – 400 m fi 90 oraz 150 m fi 110; koszt 14 tyś. zł.
 10. Ogłoszenie w dniu 14.06.2004r. przetargu na: “wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej z biblioteką w Ostromecku”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 30.06.2004r. o godz. 12.15.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66; 85-791 Bydgoszcz za cenę 34.994,10 brutto.
  - Zakład Dekarsko-Blacharski, Lucim, 86-013 Mąkowarsko za cenę 50.221,33 brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66 85-791 Bydgoszcz.
 11. W dniu 22.06.2004r. ogłoszono przetarg na: “Remont placu na terenie szkoły w Wałdowie”.
  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonym nastąpiło w dniu 09.07.2004r., w którym udział wzięły następujące firmy:
  - INTERN-BETON Sp. z o.o., ul. Gajowa 7-9; 85-087 Bydgoszcz za cenę 47.962,26 brutto.
  - P.H.U.P. “BUD-DROG”, ul. Kwiatowa 15, 86-200 Chełmno, za cenę 37.813,29 brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - P.H.U.P. “BUD-DROG”, ul. Kwiatowa 15, 86-200 Chełmno. Roboty zakończono w miesiącu sierpniu.
 12. Ogłoszenie w dniu 09.07.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Utrzymanie przejezdności likwidacja gołoledzi na drogach w gminie Dąbrowa Chełmińska (umowa na 3 lata)”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 16.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - P.H.U. Jarosław Gil ul. Pod Wałem 18 Czarże; 86-070 Dąbrowa Chełm.
  - Firma “ARIO” Piotr Siębor Bruki Unisławskie 79; 86-260 Unisław;
  - P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki ul. Taczaka 2/14; 85-799 Bydgoszcz
  Postępowanie przetargowe w przedmiotowej sprawie zostało unieważnione w dniu 27.07.2004r., ponieważ najtańsza ważna oferta przetargowa przekroczyła zaplanowane na ten cel środki finansowe.

 13. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Budowa kanalizacji ściekowej z Ostromecka do Bydgoszczy”. Inwestycje nadzoruje Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej w Bydgoszczy, działając jako Inwestor Zastępczy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 13.08.2004r. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy poinformowało, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonym na “Budowę kanalizacji sanitarnej z Ostromecka do Bydgoszczy” na wykonanie została wybrana oferta pana Mirosława Rychlika prowadzącego Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Bydgoszcz, Oddział Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn. Cena wybranej oferty: 1.096.877,40.
  Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30-08-2004 w siedzibie Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 353.
  Do tego rozstrzygnięcia przetargu został złożony protest a następnie odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W dniu 27.09.2004r.
  Zamawiający uwzględniając wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 17.09.2004r. dokonał ponownego badania i oceny ofert.
  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na “Budowę kanalizacji sanitarnej z Ostromecka do Bydgoszczy” na wykonanie zamówienia została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. “EKOMEL”z Chojnic. Cena wybranej oferty: 1.249.136,03 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12.10.2004r. Planowane zakończenie robót: 30.04.2005r.
 14. Ogłoszenie w dniu 05.07.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Opracowanie planu miejscowego “Osiedla pod Gruszą” w Ostromecku obejmującego obszar pomiędzy drogą wojewódzką Nr 551, z lasem (działką Nr 151/3 LP), terenem kolejowym oraz linią rozgraniczającą działkę Nr 271/15 z działką Nr 271/19. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dnia 21.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ul. Krzywickiego 9; 02-078 Warszawa za cenę 35.380,00 brutto, termin realizacji 8,5 miesiąca,
  - Halina Witkowska ul. Bielawskiego 1/44; 85-796 Bydgoszcz za cenę 19.520,00 zł brutto, termin realizacji 9 miesięcy
  - Zbigniew Kołaczyński ul. T. Zana 8; 85-134 Bydgoszcz za cenę 22.000,00 zł brutto, termin realizacji 9,5 miesiąca
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Halina Witkowska ul. Bielawskiego 1/44; 85-796 Bydgoszcz.
  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 15. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Budowa wodociągu we wsi Rafa Gmina Dąbrowa Chełmińska”. Inwestycje nadzoruje Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej w Bydgoszczy, działając jako Inwestor Zastępczy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 22.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska “EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47; 89-600 Chojnice za cenę 208.909,80 zł brutto;
  - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “ALFA” Sp. z o.o.85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 15; za cenę 483.971,70 zł brutto;
  - Rollstick-Toruń Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34; za cenę 126.272,88 zł brutto;- Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn; za cenę 124.385,36 zł brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 4 - Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn
  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
 16. Ogłoszenie w dniu 07.07.2004r. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Remont dachu na budynku komunalnym w Gzinie 30”.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 27.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Zakład Remontowo-Budowlany, Usługi Ślusarskie, Ostromecko ul. Zdrojowa 2 za cenę 33.407,58 zł brutto;
  - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66; 85-791 Bydgoszcz za cenę 31.766,78 brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Handlowy, ul. Lawinowa 8/66 85-791 Bydgoszcz.
  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
 17. Ogłoszenie w dniu 08.07.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) przez okres 2 lat”.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 26.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Zbigniew Kołaczyński, ul. T. Zana 8; 85-134 Bydgoszcz – liczba pkt. 86,66,
  - Wiesława Witkowska-Kołakowska, ul. Morska 4/65; 85-722 Bydgoszcz – liczba pkt. 100,
  - Ewa Pasoń, ul. Morska 6/134; 85-722 Bydgoszcz – liczba pkt. 74,64.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Wiesława Witkowska- Kołakowska, ul. Morska 4/65; 85-722 Bydgoszcz.
  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 18. Ogłoszenie w dniu 09.07.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Prace geodezyjne – umowa na 2 lata”.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 30.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Agencja Usług dla Rolnictwa “AUROL” S.C. ul. Leszczyna 77; 85-356 Bydgoszcz - oferta odrzucona z przyczyn formalnych.
  - WBGiTR w Bydgoszczy ul. Z. Augusta 16; 85-082 Bydgoszcz – liczba pkt. 100
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - WBGiTR w Bydgoszczy ul. Z. Augusta 16; 85-082 Bydgoszcz
 19. Ogłoszenie w dniu 09.07.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla posesji w miejscowości Ostromecko (bez osiedla Zabasta)”. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 09.08.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - IMAR Pracownia Projektowa 64-800 Chodzież ul. Bosa 9 za cenę 31.476,00 zł brutto;
  - Instprojbud Bydgoszcz ul. Tczewska 16; 85-382 Bydgoszcz za cenę 14.640,00 zł brutto;
  - Projektowanie Nadzór Doradztwo Budowlane B. Tyrankiewicz ul. Ks. St. Krausego 3/4 86-105 Świecie za cenę 26.840,00 zł brutto;
  - LESPOL Bydgoszcz, ul. Wiosny Ludów 4/12 85-859 Bydgoszcz za cenę 34.160,00 zł brutto;
  - Andrzej Rożek ul. Gałczyńskiego 10/17; 85-322 Bydgoszcz za cenę 23.180,00 zł brutto;
  - Biuro Usług Incest-Projekt LAWANDA ul. Goleniowa 3 85-435 Bydgoszcz za cenę 12.932,00 zł brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 5 - Biuro Usług Inwest-Projekt LEWANDA ul. Goleniowa 3 85-435 Bydgoszcz.
 20. Ogłoszenie w dniu 09.07.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Wykonanie szacunków nieruchomości – umowa na 2 lata”.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 30.07.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - Janusz Michalik Z.U.B.i T. PROINWESTBUD 86-061 Brzoza k/Bydgoszczy ul. Łabiszyńska 10 liczba pkt. – 64,82
  - Roman J. Pryłowski ATIP Obsługa Nieruchomości 85-868 Bydgoszcz ul. A. G. Siedleckiego 1/35 – liczba pkt. 100
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Roman J. Pryłowski ATIP Obsługa Nieruchomości 85-868 Bydgoszcz ul. A. G. Siedleckiego 1/35
 21. Ogłoszenie w dniu 30.07.2004r. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Opracowanie planu miejscowego części centrum wsi Dąbrowa Chełmińska obejmującego obszar ograniczony ul. Targową, terenami leśnymi (działkami Nr 85/1 LP i 85/2 LP), linią kolejową, ul. Leśną, ul. Wyzwolenia , ul Rzemieślniczą wraz z zabudową od ul. Rzemieślniczej do ul. Ptasiej, wraz z ul. Cichą i działką Nr 130/10 , ul. Młyńską i ul. Bydgoską do ul. Targowej.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 24.08.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  1. Pracownia Projektowa “SIGMA” Bydgoszcz za cenę 49.532,00 zł brutto;
  2. Zbigniew Kołaczyński ul. T. Zana 8 ; 85- 134 Bydgoszcz za cenę 38.700,00 zł brutto.
  3. Pracownia Projektowa “SIEĆ I” Paweł Łukowicz Bydgoszcz za ceną 38.900,00 zł brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 2 - Zbigniew Kołaczyński.
 22. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na na sprzedaż n/w pojazdów:
  *AUTOBUS marki AUTOSAN H-9 rocznik 1983, odbudowa 2000r. cena wywoławcza 23.500 zł
  * SAMOCHÓD DOSTAWCZY marki NYSA typ 522 rocznik 1990 cena wywoławcza 450zł
  Rozstrzygniecie przetargu nastąpiło 17.08.2004r.
  Zwycięzcą przetargu na sprzedaż SAMOCHÓDU DOSTAWCZEGO marki NYSA typ 522 został Pan Frąckiewicz Karol zam. Stablewice 26 86-260 Unisław za cenę 690,-zł.
  Zwycięzcą przetargu na sprzedaż AUTOBUSU marki AUTOSAN H-9 rocznik 1983, odbudowa 2000r. został Urząd Gminy Kowal ul. Piwna 33; 87-820 Kowal za cenę 38.000,-zł.
 23. Ogłoszenie w dniu 09.08.2004r. konkursu ofert na Dzierżawa na okres 5 lat części nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 54 (po spółdzielni Mlecz- Masz).
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24.08.2004r.
  W konkursie ofert udział wzięły następujące firmy:
  P.W. Artur Szymański ul. Homarowa 19; 85 – 435 Bydgoszcz za miesięczną cenę dzierżawy 244,00 brutto.
 24. Ogłoszenie w dniu 10.08.2004r. przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie:
  - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- ubezpieczenie szyb od stłuczenia
  - ubezpieczenie NNW
  - ubezpieczenie komunikacyjne (OC,NNW).
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 25.08.2004r.
  W przetargu wzięła udział firma:
  PZU Inspektorat w Bydgoszczy za cenę 58.374,00 zł.
  W wyniku przetargu wybrano ofertę PZU Inspektorat w Bydgoszczy
 25. Ogłoszenie w dniu 23.08.2004r. przetargu nieograniczonego na: “Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na zaopatrzenie w wodę oraz adaptację istniejących ciągów melioracyjnych w projektowane ciągi drogowe na terenie projektowanego osiedla “Dąbrowa Południe” w Dąbrowie Chełmińskiej”. Rozstrzygniecie przetargu nastąpiło 07.09.2004r.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - IMAR Pracownia Projektowa 64-800 Chodzież ul. Bosa 9 za cenę 11.834,00 zł brutto;
  - Instprojbud Bydgoszcz ul. Tczewska 16; 85-382 Bydgoszcz za cenę 14.640,00 zł brutto;
  - LESPOL Bydgoszcz, ul. Wiosny Ludów 4/12; 85-859 Bydgoszcz za cenę 12.310,00 zł brutto.
  - BSiP “BIPROKABEL” ul. Jagiellońska 103; 85-027 Bydgoszcz za cenę 24.034,00 zł brutto
  - Projektowanie Nadzór Doradztwo Budowlane B. Tyrankiewicz ul. Ks. St. Krausego 3/4 86-105 Świecie za cenę 31.720,00 zł brutto;
  - PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Fordońska 110; 85-739 Bydgoszcz za cenę 53.924,00 zł brutto;
  - EKOSAN – PROJEKT” Pracownia Projektowa Inżynierii Wodno-Ściekowej ul. Licznerskiego 7; 85-796 Bydgoszcz za cenę 39.040,00 zł brutto;
  - Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego “MIASTOPROJEKT” ul. Jagiellońska 120; 85-067 Bydgoszcz za cenę 26.718,00 zł brutto.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - IMAR Pracownia Projektowa 64-800 Chodzież ul. Bosa 9.
 26. Ogłoszenie w dniu 23.08.2004r. przetargu nieograniczonego na: sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  Przetarg odbył się w dniu 07.09.2004r.


 27. Wykonanie wodociągu w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Ptasia (PCV fi 90) L=ok. 120 m, wykonane siłami własnymi.
 28. Wykonanie wodociągu w Wałdowie Królewskim (Wałdowo Dolne od P. Syrockich) L= ok. 250 m (PCV fi 90) – wykonane siłami własnymi.34. Wykonanie wodociągu PCV fi 90 w Reptowie (do działki P. Mołdawskich) L= ok. 150 m – wykonane siłami własnymi.
 29. Wykonanie wodociągu Dąbrowa Chełmińska (Gapie Góry) PCV fi 110 L= 400 m – wykonane siłami własnymi.

 1. W dniu 20.09.2004r. nastąpiło rozstrzygniecie II-go przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie przejezdności i likwidacja gołoledzi na drogach w Gminie Dąbrowa Chełmińska, około 100 km dróg - w sezonie 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  - P.H.U. “MIR-MAR” s.c. M. Cierzniakowski, M. Kuśmierek; Czemlewo 46 86-070 Dąbrowa Chełmińska, za cenę brutto:
  · samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką – 42,70 zł/h
  · sprzęt ładujący – 48,80 zł/h
  · samochód ciężarowy – 36,60 zł/h· piasek wraz z transportem (4m3) – 61 zł
  - P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki; ul. Taczaka 2/14 85-799 Bydgoszcz, za cenę brutto:
  · samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką – 55,00 zł/h
  · sprzęt ładujący – 54,00 zł/h· samochód ciężarowy – 50,00 zł/h
  · piasek wraz z transportem (4m3) – 105,00 zł.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - P.H.U. “MIR-MAR” s.c. M. Cierzniakowski, M. Kuśmierek; Czemlewo 46 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.
 2. Rozstrzygnięcie w dniu 22.09.2004r. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utwardzenie placu przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej.
  W przetargu nieograniczonym udział wzięły następujące firmy:
  -
  P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki; ul. Taczaka 2/14 85-799 Bydgoszcz, za cenę brutto: 32.500,00 zł.
  W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę nr 1 - P.H.U. SEROCKI Jerzy Serocki
  Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza ważna oferta.

 1. Wystąpienie z zapytaniem o cenę w dnia 13.09.2004r. na: olej opałowy lekki EKOTERM PLUS, odpowiadający w zakresie oznaczonych parametrów wymaganiom ZN/ITN-PKN S.A.A/NF-219/2000.
  Oferty złożyły następujące firmy:
  - Firma “TANK” Sp. J. W. Toruń za cenę netto: 1,51 zł/litr (cena PKN 1,54 zł/litr + marża -0,03 zł);
  - “AWIX-OIL” Toruń za cenę netto: 1,52 zł/litr (cena PKN 1,54 zł/litr + marża -0,02 zł);
  - “DULCET” Sp. j. Strzyżawa za cenę netto: 1,56 zł/litr (cena PKN 1,54 zł/litr + marża + 0,02 zł);
  - “NAFTPOL” Koronowo za cenę netto: 1,52 zł/litr (cena PKN 1,54 zł/litr + marża -0,02 zł);
  - “EUROTERM” Białe Błota za cenę netto: 1,54 zł/litr (cena PKN 1,54 zł/litr + marża 0,00 zł);
  Wybrano ofertę firmy “TANK” z Torunia.
 2. Wystąpienie z zapytaniem o cenę w dnia 13.09.2004r. na: węgiel kamienny z dostawą na miejsce: orzech i kostka.
  Oferty złożyły następujące firmy:
  - P.W. “SPÓŁKA Rakoczy” Toruń za cenę netto: orzech: 409,85 zł kostka: 426,24 zł;
  - P.W. “JAKU” Toruń za cenę netto: orzech: 364,70 zł kostka: 368,80 zł;
  - “FACTUM” Bydgoszcz za cenę netto: orzech: 352,46 zł kostka: 368,85 zł;
  - B.H.O. “Kol-Al” Bydgoszcz za cenę netto: orzech: 370,00 zł kostka: 370,00 zł;
  - P.W. “RAKPOL” O/Bydgoszcz za cenę netto: orzech: 368,85 zł kostka: 385,25 zł;
  - PHU W. Łabaj Ostromecko za cenę netto: orzech: 352,00 zł kostka: 368,00zł.
  Wybrano ofertę firmy PHU W. Łabaj Ostromecko.
 3. Wykonanie we wrześniu chodnika i zatoczki autobusowej w Strzyżawie – 250 m koszt – 37.725,29zł
 4. Oddanie w dniu 16.09.2004r. do użytku sieci wodociągowej we wsi Rafa wykonanego z rur PCV fi 110 mm o dł. 1412 mb i rur PCV fi 90 mm o dł. 1610 mb. Wartość robót brutto: 124.385,36 zł.
 5. Złożenie w dniu 28.10.2004r. dwóch wniosków w ramach Podkomponentu B2 – Edukacja PAOW na: zadanie I “Wyposażenie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkole Podstawowej w Czarżu, Szkole Podstawowej w Ostromecku i Szkole Podstawowej w Wałdowie Królewskim”, koszt całkowity 45.000,00 zł z czego z budżetu gminy 58% : 26.100,00 zł.zadanie II “Wyposażenie klas zerowych w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkole Podstawowej w Czarżu, Szkole Podstawowej w Ostromecku i Szkole Podstawowej w Wałdowie Królewskim”, koszt zadania 69.384,48 zł z czego z budżetu gminy 58%: 40.243,48 zł.Pozostałe 42% kosztów zadań tj. odpowiednio: 18.900,00 zł i 29.141,00 zł są refundowane z PAOW.
 6. Wykonanie wodociągu we wsi Wałdowo Królewskie (koło P. Abramczyk) fi 90 L=350 – wykonane siłami własnymi.
 7. Dokonano zamiany działek będących własnością Gminy z działkami będącymi własnością osób fizycznych P. Wójcik i P. Kwiatkowskich.
 8. Sprzedano działkę nr 177/3 bezprzetargowo na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 176/4 położonej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 9. W dniu 10.11.2004r. nastąpiło rozstrzygnięcie praetargu II ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości dla której wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:


 10. Wykonanie oświetlenia w Ostromecku Zabasta (górny przystanek) – 5 lamp oświetleniowych przy drodze woj. nr 551 – koszt zadania 12.516,40 zł.
 11. Wykonanie oświetlenia w Wałdowie Królewskim – 8 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej nr 050508C – koszt zadania 15.623,60 zł.
 12. Opracowywanie dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Nowy Dwór i Ostromecko oraz punktu zlewowego ścieków w Nowym Dworze z włączeniem do kanalizacji w miejscowości Ostromecko Gmina Dąbrowa Chełmińska. Projektant: Usługi Projektowe – Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Rożek z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Gałczyńskiego 10/17.
 13. Wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Fermowa – fi 160 – 60 m i fi 90 – 100 m koszt: 4.500,00 zł – wykonany siłami własnymi.
 14. Wyłonienie dostawcy posiłków na 2005r. do Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej i SP w Wałdowie Królewskim– Usługi Gastronomiczne Adrian Swędera Przysiersk.
 15. W dniu 22.12.2004r. zostaliśmy poinformowani, że nasz wniosek złożony w październiku
  2004 r. w edycji na wyposażenie świetlic szkolnych i klas zerowych do Biura Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach Podkomponentu B2 - Edukacja został zweryfikowany pozytywnie i umieszczony w dniu 17 grudnia 2004 r. na liście
  rankingowej. W związku z przyznaniem pieniędzy na dofinansowanie przedmiotowego zadania w najbliższych dniach zostanie podpisana stosowna umowa. Wielkość dofinansowania:Zadanie I: “Wyposażenie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkole Podstawowej w Czarżu, Szkole Podstawowej w Ostromecku i Szkole Podstawowej w Wałdowie Królewskim”

Lp.

Wyszczególnienie

Nakłady finansowe w 2005 w zł

Kwota

%

1

Środki własne wnioskodawcy:

   

a) budżet gminy, powiatu

26.100,00

58

2

Wnioskowana dotacja z PAOW

18.900,00

42

Razem

45.000,00

100%

Zadanie II: “Wyposażenie klas zerowych w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkole Podstawowej w Czarżu, Szkole Podstawowej w Ostromecku i Szkole Podstawowej w Wałdowie Królewskim” – place zabaw.

Lp.

Wyszczególnienie

Nakłady finansowe w 2005 w zł

Kwota

%

1

Środki własne wnioskodawcy:

   

a) budżet gminy, powiatu

40.243,48

58

2

Wnioskowana dotacja z PAOW

29.141,00

42

Razem

69.384,48

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - podinspektor ds. inwestycji (14 lutego 2005)
Opublikował: Dorota Kraska (14 lutego 2005, 14:47:42)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska (24 lutego 2005, 14:37:44)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5725