REALIZACJA INWESTYCJI W ROKU 2008


 
SPRAWOZDANIE  
z realizacji inwestycji w 2008 r.
 
 
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
 
A.    1. W dniu 22 sierpnia 2008 r. zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Zabasta w miejscowości Ostromecko”. Całkowity koszt zadania: 2.412.963,99 zł brutto.
     Zakres prac obejmował:
-         kanalizacja sanitarna – 3.067 mb;
-         przepompownia ścieków -  1 szt.;
-         kanalizacja deszczowa – 363,5 mb;
-         roboty drogowe;
-         przyłącza kanalizacji sanitarnej – 767 mb.
 
2. W dniu 8 sierpnia 2008 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko.
Całkowity koszt zadania: 376.655,72 zł.
     Zakres prac obejmował:
-         kanalizacja sanitarna – 985,5 mb;
-         przepompownia ścieków -  1 szt.;
-         przyłącze wodociągowe – 23,0 mb;
-         przyłącza kanalizacji sanitarnej – 12 szt.
 
B.    Opracowywanie dokumentacji:
1.      W dniu 11 sierpnia 2008 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu. Wykonawca: W.P.U.P. „MELBUD” s.c. ul. Tramwajowa 12,  87-100 Toruń. Koszt opracowania: 326.960,00 zł brutto. Termin wykonania: 28.02.2009 r. – etap I; 30.06.2008 r. – etap II.

2.      W dniu 29.08.2008 r. została wydana decyzja pozwolenia na  budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej  na os. „Pod Gruszą”  w m. Ostromecko.

3.     W dniu 24.11.2008 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Strzyżawa.
 
 
2. Drogi

2.1 Drogi wojewódzkie:
A.   Budowa zatoki autobusowej w Dąbrowie Chełmińskiej (Dąbrowa-Linie) wraz z peronem dla pieszych, wiatą przystankową, chodnikiem, przejściem dla pieszych i oznakowaniem - wartość 64. 031,11 zł brutto
 
B. Trwa realizacja zlecenia na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 551 w centrum miejscowości Ostromecko (nawierzchnia asfaltowa, zatoki autobusowe, chodniki, kanalizacja deszczowa).
 
 
2.2 .  Drogi powiatowe

A.   Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1601C w miejscowości Czarże - wartość 108.524,88 zł brutto + wiata przystankowa 2.848,00 zł brutto =  111.372,88 zł brutto.
 
B. Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1542C, 1543C, 1544C i 1601C – wartość 740.000,00 zł brutto (370000 gmina + 370000 powiat)

C. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – wartość 43.280,85 zł brutto
 
2.3 Drogi gminne
  
A.   Asfaltowanie wraz z podbudową drogi gminnej nr 050506C w miejscowości Otowice - długość 700 m, szerokość 3,30 m - wartość 141.806,70 zł brutto
 
B.   Asfaltowanie wraz z podbudową ul. Pod Wałem w miejscowości Czarże - długość 300 m, szerokość 3,30 m - wartość 60.774,30 zł brutto.
 
C.   Asfaltowanie ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - długość 600 m, szerokość 3,30 m - wartość 101.016,00 zł brutto
 
D.    Remont nawierzchni dróg nr 050502C Czarże-Gzin i 050501C Reptowo – wartość 96.565,44 zł brutto
E.     Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – wartość 53.699,66 zł brutto

F.     Rekultywacja drogi gminnej nr 050508C Nowy Dwór - Wałdowo Król  ETAP II długość 1365 m, szerokość 6,0 m – wartość 106.687,55 zł brutto wg udokumentowanych rachunków

H.      Przebudowa napowietrznej linii elektrycznej na drodze zbiorczej przy osiedlu Pod Gruszą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko – z wyłączeniem ustawy PZP za cenę 32.054,24 zł brutto

I.    Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na drodze zbiorczej przy osiedlu Pod Gruszą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko – z wyłączeniem ustawy PZP za cenę 16.264,66 zł brutto

J.    Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę drogi zbiorczej wraz z  odwodnieniem przy osiedlu Pod Gruszą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko – termin realizacji do 31 marca 2009 za cenę 236.070,00 zł brutto

K.    Trwa realizacja zlecenia na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych na terenie osiedla „Pod Gruszą” w miejscowości Ostromecko.
 
 3. Zwodociągowanie gminy

A. Przedłużenie sieci wodociągowej do nowych działek budowlanych wykonane w siłach własnych Urzędu Gminy:
1.  Sieć wodociągowa wykonana w siłach własnych:
-         Bolumin fi 90 PCV – 290 mb;
-         Dąbrowa Chełmińska fi 90 PCV – 297 mb;
-         Czarże fi 90 PCV – 280 mb;
-         Wałdowo Królewskie  fi 90 PCV – 1.103 mb;
-         Słończ fi 90 PCV – 268 mb.
Łącznie w 2008 r. – 2.238 mb.
 
B. Opracowanie dokumentacji technicznej:
1.  W dniu 27 sierpnia 2008 r. został przekazany Wykonawcy firmie HYDRO-MARKO  z Jarocina teren budowy obiektu pn.: pompownia strefowa PS-1 w Dąbrowie Chełmińskiej. Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym: 189.777,10 zł brutto. Termin zakończenia prac: 30.01.2009 r.
 
2. W dniu 5 maja 2008 r. została wydana decyzja pozwolenia na budowę przebudowę i rozbudowę SUW w Gzinie.
 
3. Opracowanie planów miejscowych dla wsi Dąbrowa Chełmińska,Ostromecko, Czarże, Wałdowo Król.
 
Z uwagi na zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003r.uległ zmianie sposób  realizacji planowania zagospodarowania na szczeblu gminy.
W bieżącym roku uchwalono plany miejscowe dla wsi Dąbrowa Chełmińska obejmujących  5 obszarów wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (osiedle „Linie”, osiedle „Targowa”. osiedle „Toruńskie”, obejmujący część działki Nr 64/2 oraz obszar działek Nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1_70/8 i 306),  a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 55/1, 55/3, 55/5 i 55/6 w Gzinie Dolnym.
Obecnie  planami miejscowymi obszar miejscowości Dąbrowa Chełmińska pokryty jest w 90%.
Przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru Ostromecko - Nowy Dwór oraz obszaru części wsi Wałdowo Król. . Przewidywany termin zakończenia  sporządzenia planu miejscowego dla obszaru Ostromecko –Nowy Dwór II - III kw. 2009 r., a dla obszaru Wałdowa Królewskie – 30.06.2010r.
W 2008r. na planowanie przestrzenne przeznaczono kwotę 142.666,00 zł

 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 grudnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (20 stycznia 2009, 12:23:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838