STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2018 r.  poz. 1457 ze zm.);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
Uchwała Nr XXIV.215.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. Poz. 730 z 06.02.2013 r.)
 
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium nie przysługuje:
1) uczniom klas zerowych,
2) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
3) który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480,00 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 2232,00 zł (rocznie).
 
Kryterium dochodowe:
miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 514 zł (od 1 października 2018r. – 528,00zł ) - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
 
Rodzina:
w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 
Składający wniosek:
rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.
    
Miejsce składania wniosku:
Budynek Urzędu Gminy, pokój nr 21
 
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21
W GODZINACH PRACY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
    
Termin składania wniosku:
od 17 sierpnia 2017 r. do 17 września 2018 r. na rok szkolny 2018/2019, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2018 r.
Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów:
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 (Urząd Gminy) pokój nr 21
 
Załączniki do wniosków:
zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu –z miesiąca w którym wniosek jest składany:
1) zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze; Zaświadczenie o dochodach (27kB) word
2) zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 288 zł,
(od 1 października 2018r. – 308zł) - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.);
3) zaświadczenia o pobranych świadczeniach z ośrodka pomocy społecznej z wyjątkiem tzw. ”jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”;
4) decyzji o rejestracji jako osoba bezrobotna i zaświadczenia o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) oświadczenie, w przypadku wykazywania dochodu mniejszego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia  Oświadczenie ogólne (27kB) word ;
7) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
8) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodu netto na podstawie złożonego zeznania podatkowego z roku poprzedniego;
9) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu wg załączonego druku oświadczenie o wysokości dochodów z działalności gospodarczej (28kB) word , dołączając zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania,
10) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione;
11) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie słuchaczy do kolegiów.
    
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przyznaje, odmawia, cofa lub wstrzymuje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej.
  
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
1) zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;
2) zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych;
3) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia;
4) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, itp.;
5) zakup przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia;
6) zakup stroju gimnastycznego, w tym obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (raz na semestr) ;
7) zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu, np. w szkole fryzjerskiej;
8) zakup okularów korekcyjnych;
9) zakup biurka, krzesła do biurka;
10) opłaty za basen po przedstawieniu imiennego dowodu wpłaty na ucznia, wystawionego przez szkołę;
11) opłaty związane z wyjściem do kina, teatru, muzeum organizowanego przez szkołę;
12) zakup biletów na przejazd środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły;
13) zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze wykraczające poza zajęcia realizowane
w ramach programu nauczania;
14) zajęcia pozaszkolne (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze edukacyjnym);
15) zakwaterowanie w internacie lub bursie;
16) zakup posiłków w stołówce szkoły, internacie lub bursie;
17) czesne w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
 
Wydatki wymienione w pkt.6 nie mogą być wyższe niż 60% przyznanego stypendium,
 
Faktury, bądź rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także aby każdy zakupiony towar był jasno określony np. buty-adidasy, trampki lub halówki, koszulka sportowa lub T-shirt, spodnie sportowe, bluza sportowa lub dres spodenki sportowe lub gimnastyczne, komputer, laptop, drukarka, itp. Jeżeli zakupiony towar nie ma jasnego określenia lub zawiera jedynie symbole, sprzedawca może na fakturze nanieść adnotację potwierdzając to pieczęcią i podpisem.
 
Data sporządzenia rachunku, faktury lub oświadczenia, musi przypadać na dany okres rozliczeniowy:
1)  za pierwszy okres rozliczeniowy, tj. od września do grudnia 2018 r. : na podstawie dokumentów wystawionych od lipca do grudnia 2018 r.
2)  za drugi okres rozliczeniowy, tj. od stycznia do czerwca 2019 r. : na podstawie dokumentów wystawionych od stycznia do czerwca 2019 r.
 
Refundacja wydatków: - nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur
Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. 
  
Wniosek o stypendium 2018/2019 (74kB) word
Zaświadczenie o dochodach (27kB) word
oświadczenie o wysokości dochodów z działalności gospodarczej (28kB) word
Oświadczenie urząd pracy/gospodarstwo rolne (25kB) word
Oświadczenie pełnoletniego ucznia (26kB) word
Oświadczenie o innych stypendiach ze środków publicznych (28kB) word
Oświadczenie ogólne (27kB) word
Klauzula informacyjna RODO (34kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sadurska (29 sierpnia 2018)
Opublikował: Małgorzata Sadurska (29 sierpnia 2018, 14:43:44)
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Współnych

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540