STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2016/2017

(ważniejsze informacje)
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2015 r.  poz. 2156 z póżn. zm.);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446);
Uchwała Nr XXIV.215.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. Poz. 730 z 06.02.2013 r.)
 
Uprawnieni:
 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, młodzież i dorośli oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium nie przysługuje:
 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł (rocznie).
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej - art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)
 
Kryterium dochodowe:
miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 514 zł - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
 
Rodzina:
w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 
Składający wniosek:
rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.
 
Miejsce składania wniosku
:
Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa 1 (Budynek szkoły) pokój nr 33
 
Termin składania wniosku:
od 17 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r. na rok szkolny 2016/2017, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2016r.
 
Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów:
Zespół Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa 1 (Budynek szkoły) pokój nr 33 lub 34
 
Załączniki do wniosków:
zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu –z miesiąca w którym wniosek jest składany:
 1. zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;
 2. zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 288 zł ) - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
 3. zaświadczenia o pobranych świadczeniach z ośrodka pomocy społecznej z wyjątkiem tzw. ”jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”;
 4. decyzji o rejestracji jako osoba bezrobotna i zaświadczenia o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
 5. decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 6. oświadczenie, w przypadku wykazywania dochodu mniejszego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie ucznia (wg załączonego druku);
 7. postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
 8. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodu netto na podstawie złożonego zeznania podatkowego z roku poprzedniego;
 9. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu wg załączonego druku, dołączając zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania,
 10. inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione;
 11. zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie słuchaczy do kolegiów.
 
 
Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej z upoważnienia Wójta Gminy przyznaje, odmawia, cofa lub wstrzymuje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej.
 
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
 1. zakup podręczników szkolnych, lektur encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;
 2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych;
 3. zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia;
 4. zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, itp.;
 5. zakup przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia;
 6. zakup stroju gimnastycznego, w tym obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (raz na semestr) ;
 7. zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu, np. w szkole fryzjerskiej;
 8. zakup okularów korekcyjnych;
 9. zakup biurka, krzesła do biurka;
 10. opłaty za basen po przedstawieniu imiennego dowodu wpłaty na ucznia, wystawionego przez szkołę;
 11. opłaty związane z wyjściem do kina, teatru, muzeum organizowanego przez szkołę;
 12. zakup biletów na przejazd środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły;
 13. zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze wykraczające poza zajęcia realizowane w ramach programu nauczania;
 14. zajęcia pozaszkolne (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe i inne o charakterze edukacyjnym);
 15. zakwaterowanie w internacie lub bursie;
 16. zakup posiłków w stołówce szkoły, internacie lub bursie;
 17. czesne w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Wydatki wymienione w pkt.6 nie mogą być wyższe niż 60% przyznanego stypendium,
 
Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. buty, koszulka, spodnie, bluza itp. miały adnotację „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, sprzedawca może nanieś adnotację potwierdzając to, pieczęcią i podpisem.
 
Data sporządzenia rachunku, faktury lub oświadczenia, (które może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń) musi przypadać na dany okres rozliczeniowy:
1) za pierwszy okres rozliczeniowy, tj. od września do grudnia 2016 r. : na podstawie dokumentów wystawionych od lipca do grudnia 2016 r.
2) za drugi okres rozliczeniowy, tj. od stycznia do czerwca 2017 r. : na podstawie dokumentów wystawionych od stycznia do czerwca 2017 r.
 
Refundacja wydatków: - nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur
 
Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.


Wzory do pobrania - wersje pdf (do druku)

Wzory do pobrania - wersje edytowalne (do wypełnienie komputerowego)

Wniosek o stypendium (72kB) word
Oświadczenie - Dochody z działalności gospodarczej (28kB) word  
Oświadczenie ws innych stypendiów - kliknij, aby pobrać (28kB) word
Oświadczenie - odpowiedzialność karna (26kB) word
Oświadczenie pełnoletniego ucznia (25kB) word
Oświadczenie - Urząd Pracy (25kB) word


metryczka


Wytworzył: Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Sławomir Zieliński (17 sierpnia 2016, 10:17:18)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (17 sierpnia 2016, 13:16:09)
Zmieniono: dodanie opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 417