Regulamin


UCHWAŁA NR XXII.194.2012
RADY  GMINY  DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 13 grudnia 2012 r.
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 9974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 1345, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567); art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391); art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.  Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dabrowa Chełmińska w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Dąbrowa Chełmińska:, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
   
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXII.194.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 grudnia 2012 r.
 
            Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dąbrowa Chełmińska

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2.1. Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);
2) regulaminie – należy przez to rozumieć ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach”  przyjęty niniejszą uchwałą;
3) budynek mieszkalny jednorodzinny –  to budynek wolnostojący albo budynek w  zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość;
4) zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne;
5) punktach selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
6) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy;
7) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 3 pkt. 7 ustawy o odpadach – odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
8) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
9) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach;
10) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych;
11) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie występuje konieczność uzyskania pozwoleń na budowę i zgłaszania do administracji budowlano-architektonicznej;
12) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
13) stacjach zlewnych – należy to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia nieczystości ciekłych;
14) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
15) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;
16) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opiekę trwale pozostawały.
2. Ilekroć w Regulaminie użyto pojęć: właściciel nieruchomości, chodniku, podmiot odbierający odpady komunalne to posłużono się nimi w znaczeniu używanym w ustawie.
 
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 3.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania  następujących rodzajów odpadów:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkła;
6) odpady zielone;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania w/w odpadów w gospodarstwach domowych obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.
 
§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
2) właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników znajdujących się bezpośrednio przy granicy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejscu nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tego celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3) właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym;
4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5) umożliwienie odbioru zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów, tj. wystawienie pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
7) usuwanie drzew i krzewów po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska;
8) utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
9) utrzymywanie nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystanie z pasa drogowego;
10) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;
11) utrzymywanie czystości i porządku na przystankach, torowiskach, w przepustach, pod mostami, wiaduktami, itp.;
12) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecania wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
13) możliwość zagospodarowania drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi;
14) koszenie trawy i chwastów oraz gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach);
15) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001  r. o odpadach;
16) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.
 
§ 5. Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi, w instalacjach grzewczych budynków. Dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
2) wprowadzania psów na tereny przeznaczone do uprawiania sportu i place zabaw;
3) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca inne niż do tego celu przewidzianych;
4) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu;
5) wylewania nieczystości ciekłych poza miejscem wyznaczonym do tego celu;
6) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, które nie spełniają wymaganych przepisami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
7) opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości z pominięciem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
8) niszczenia lub uszkadzania urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, komunikacyjnych, wiat, przystanków, deptania trawników itp.;
9) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, ogłoszeń itp.;
10) malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
11) zakopywania odpadów i padłych zwierząt;
12) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych.  Zajęcie pasa drogowego wymaga zgody zarządcy drogi za opłatą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.
 
§ 6.1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w estetyczne, szczelne, zamykane o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom pojemniki lub kontenery do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się.
2. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w następujący sposób:
1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 6 osób włącznie;
2) pojemnik o pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 6 osób, nie więcej niż 12 osób;
3) pojemnik o pojemności 1100 l na nieruchomościach wielorodzinnych:
a. zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe,
b. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zaopatrzenia się w pojemniki indywidulanie na każde gospodarstwo domowe zamieszkujące daną nieruchomość wielorodzinną.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek właściciela nieruchomości wielkość pojemnika może ulec zmianie za dodatkową opłatą, która zostanie określona odrębną uchwałą.
 
§ 7.1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w oddzielnych dokładnie oznaczonych pojemnikach  i/lub workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające odpowiednim normom:
1) z przeznaczeniem na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
2) z przeznaczeniem na szkło.
2. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-6 dla więcej niż jednej nieruchomości. Właściciele nieruchomości w tym przypadku składają do Urzędu Gminy stosowne oświadczenie.
 
§ 8. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;
2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia i pracownika;
3) dla obiektów użyteczności publicznej – 120 l na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych – 25 l na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości, na której jest prowadzona działalność handlowa, przy czym do każdego lokalu przynależny musi być co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;
5) dla lokali gastronomicznych –  co najmniej 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości,  i 7 litrów na każdego zatrudnionego pracownika, przy czym do każdego lokalu przynależny musi być co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;
6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
7) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. – 10 l na jedno łóżko;
8) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na sezon.
 
§ 9.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.
3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony np. pokrywy.
4. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
5. Na drogach i w miejscach publicznych odpady należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 35 litrów.
6. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego. Kosze te będą opróżniane  w miarę potrzeb.
7. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
 
§ 10. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
 
§ 11. Pojemniki do zbierania odpadów powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinny być trwale oznaczone w sposób pozwalający na odróżnienie ich od pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Dopuszcza się oznakowanie pojemników za pomocą elementów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne lub w inny sposób zaproponowany bądź zaakceptowany przez podmiot odbierający odpady komunalne.
 
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
§ 12.1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:
1) w zabudowie wielorodzinnej (bloki, kamienice itp.) zmieszane odpady komunalne – 1 raz w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne – 2  razy w miesiącu;
3) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywne –  1 raz  w miesiącu;
4) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zebrane selektywnie –   1 raz  w miesiącu z wyłączeniem szkła, które będzie odbierane co 8 tygodni.
2. Organizatorzy imprez są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa w pojemniki na odpady w liczbie jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.
 
§ 13.1. Odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.
2. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, w punktach aptecznych i pomieszczeniach gminnej przychodni na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Zużyte baterie należy przekazać do punktów ich sprzedaży lub do punktów na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:
1) Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej przy  ul. Sportowej 1;
2) Zespół Szkół w Czarżu przy ul. Chełmińskiej 27;
3) Zespół Szkól w Ostromecku przy  ul. Szkolnej 1;
4) Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoska 21;
5) świetlice na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
4. Zużyte akumulatory, żarówki, świetlówki należy przekazać do punktów ich sprzedaży.
5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą wywożone  dwa razy do roku wg ustalonego harmonogramu. Data, miejsce i godzina wywozu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont.
7. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów specjalistycznych zajmujących się odbiorem.
8. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, z którym właściciel nieruchomości  podpisał umowę.
9. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia oraz wylewania się nieczystości na powierzchnię gruntu.
10. W nieruchomościach podłączonych do kanalizacji nie wyposażonych w wodomierze na wodę, ilość ścieków rozlicza się na podstawie norm zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
11. Zabrania się odprowadzania nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowych, urządzeń melioracyjnych, rowów otwartych itp. oraz wylewania tych nieczystości na pola.
12. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w odrębnych przepisach regulujących wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
13. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
14. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 
Rozdział 5
Obowiązki formalnoprawne i skutki ich nieprzestrzegania
 
§ 14. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z treścią art. 6m ustawy, mają obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 15. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:
1) nie wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię  ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej prze upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję  nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji       ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);
2) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2 Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
4) w sprawach  dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
5) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;
6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie  i do powiadomienia o tym Urząd Gminy;
7) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia zbiornika w ustalonym terminie, może wykonać te prace za  właściciela nieruchomości  gmina i obciążyć go kosztami.
 
Rozdział 6
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
 
§ 16.1. Zabrania się mycia i napraw pojazdów na drogach i placach publicznych.
2. Mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami związane z ich bieżącą eksploatacją mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
 
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
 
§ 17.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
4. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy stały, skuteczny dozór.
5. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:
1) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników;
2) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;
3) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.
6. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne wyłącznie przez osoby dorosłe.
7. Niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
8. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
9. Osoby posiadające zwierzęta domowe muszą je systematycznie szczepić przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 
Rozdział 8
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
 
§ 18.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, jest zobowiązany do gromadzenia i usuwania powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, zapewniając jednocześnie ochronę terenu, wód powierzchniowych i podziemnych przez zanieczyszczeniem , przestrzegając przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
4. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, ulic, innych miejsc publicznych dochodami zwierzęcymi, karma, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z chowu lub hodowli.
 
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
 
§ 19.1. W celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych przenoszonych przez gryzonie  na ludzi i zwierzęta zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania  deratyzacji w miarę potrzeb.
2. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych , zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla naturalnego środowiska.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
           
Rozdział 10
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
 
§ 20. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów nadmiernie opakowanych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
 
Rozdział 11
Przepisy końcowe
 
§ 21.1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.
2. Osoby nie wykonujące obowiązków określonych Regulaminem podlegają karze grzywny przewidzianej przepisami art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego i estetycznego gminy.

Wytworzył: Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 grudnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 stycznia 2013, 09:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5046

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij