Informacja dot. kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. 
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (wykaz dostępny jest na stronie BIP Gminy Dąbrowa Chełm.) przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.

Dopuszcza się w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  •  indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie: nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy, wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

metryczka


Wytworzył: Anna Bańka (8 listopada 2021)
Opublikował: Anna Bańka (8 listopada 2021, 11:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516