Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy, 
Informujemy o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zacznie obowiązywać na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska od 1 listopada 2020 roku.

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych złożona została oferta firmy Remondis Bydgoszcz, która zaoferowała następujące stawki:

Opłata za odbiór 1 tony odpadów płaconej przez gminę do firmy świadczącej usługi 
  
                                                      Cena z poprzedniego przetargu        Cena z obecnego przetargu Zmieszane, w tym: odpady                          342,36 zł 361,80 zł
pozostałe po segregacji 
(do tego zaliczamy też 
odpady kuchenne 
pochodzenia zwierzęcego
np. mięso, wędliny, ryby, 
kości, nabiał i jego przetwory, jaja).

Selektywne, w tym:    329,40 zł  600,48 zł
plastik, papier, szkło, 
bioodpady, opony, 
odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, 
odpady budowlane, 
żarówki, baterie, leki. 


Zgodnie z powyższym miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:
  • 28,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. Przy tej stawce BIOODPADY BĘDĄ ODBIERANE WYŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIO Z POSESJI; 
  • 56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona
    w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów; 
  • 23,00 zł w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, odpady te nie będą odbierane bezpośrednio z posesji ani w PSZOKu). 
  • Z ulgi związanej z kompostowaniem, na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie będą mogli skorzystać właściciele lub użytkownicy nieruchomości wielolokalowych (opłata, w tym przypadku wynosić będzie 28,00 zł od każdego mieszkańca).
Właściciele nieruchomości otrzymają, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji). 
Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu. 
Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. 
Właściciel nieruchomości, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa tylko właściciel lub osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości (umowa najmu, użyczenia itp.). 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana. 
Ostatnia zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi była w 2015 r.
metryczka


Wytworzył: Anna Bańka (6 października 2020)
Opublikował: Anna Bańka (6 października 2020, 09:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202