Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami komunalnymi dała samorządom nowe kompetencje. Główna zmiana znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.
Przyjęta reforma ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zbierania odpadów.
Według nowego systemu to gmina zapewni odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów.
            W nowym systemie właściciele nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty tzw. „podatek śmieciowy” zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały stawką, wyliczoną w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina odbierze odpady i podda je recyklingowi, odzyskowi, bądź unieszkodliwieniu. W przypadku mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, opłaty będą wnoszone na rzecz zarządców, którzy następnie przekażą je do gminy.
Opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji będzie niższa. Zatem opłaca się segregować odpady! Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość odpady komunalne zmieszane oraz zebrane selektywnie.
 
            Każdy właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek wypełnić i przekazać do gminy deklarację, której wzór udostępnimy mieszkańcom w pierwszym kwartale 2013 roku. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, deklaracje wypełnią i przekażą zarządcy. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy wyda decyzję administracyjną, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje się selektywnie zbierać odpady komunalne z terenu swojej nieruchomości i naruszy ten obowiązek to przedsiębiorca odbierający odpady przyjmie je jako zmieszane odpady i powiadomi o tym fakcie gminę. Za niesegregowane odpady będziemy uiszczać wyższą opłatę. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określać będzie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska przyjęty uchwałą Rady Gminy, stanowiący akt prawa miejscowego.

metryczka


Wytworzył: Anna Bańka (28 listopada 2012)
Opublikował: Anna Bańka (28 listopada 2012, 10:17:47)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (28 listopada 2012, 10:52:53)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2782