Kontrola deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska przystępuje do kontroli danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy zatem mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczy osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, urodzenia się dziecka, zgony), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu ich wytwarzania). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane.
 
Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:
  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych i wychowawczych, np. świadczenia 500+,
  • dodatki osłonowe, węglowe,
  • dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli,
  • dokumenty meldunkowe,
  • dokumenty o dostarczenie wody i odbiór ścieków,
  • wywiad środowiskowy, inne.
Nieuczciwe postępowanie mieszkańców, którzy zaniżają ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ma wpływ na wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełm. (23 listopada 2022)
Opublikował: Anna Bańka (23 listopada 2022, 11:23:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444