INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.10.2006 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska wg stanu na dzień 31 października 2006 r
 
Mienie komunalne to własność i prawa majątkowe należące do gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień 31 październik 2006 Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni  183,7538 ha.

Ogólna wartość gruntów wynosi 2 760 331 zł, w tym:
1. grunty pod drogami i chodnikami - 87,1782 ha – 1 051 115 zł             
2. grunty pod urządzeniami komunalnymi – 29,7974 ha – 436 425 zł
3. działki budowlane – 11,7697 ha – 211 101 zł
4. grunty pozostałe – 41,3580 ha  - 233 628 zł         
5. grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 13,3878 ha – 825 435 zł
6. grunty oddane w trwały zarząd – 0,2627 ha – 2 627 zł
Grunty w samoistnym posiadaniu – 54,3369 ha   
 
Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy:        
                                                                                                    
1. Budynki – 11 661 834 zł
z tego we władaniu:
- Urzędu Gminy  -  950 713 zł
 
- Oświaty  -  8 998 798 zł
  w tym:
  - szkoła podstawowa Czarze  -  3 065 934 zł
  - szkoła podstawowa Dąbrowa Chełmińska  - 3 133 548 zł
  - szkoła podstawowa Ostromecko  -  2 470 884 zł
  - szkoła podstawowa Wałdowo Królewskie  -  328 432 zł
 
- Kultury:  -  264 861  zł
  w tym:
  - świetlica Bolumin  -  8 293 zł
  - świetlica Ostromecko  -  139 723 zł
  - świetlica Nowy Dwór  -  2 520 zł 
  - świetlica Bolumin  -  64 375 zł
  - świetlica Otowice  -  49 950 zł
 
- Ochotnicze Straże Pożarne:  - 644 126 zł
  w tym:
  - OSP Czarze  -  73 893 zł
  - OSP Dąbrowa Chełmińska  -  437 230 zł
  - OSP Gzin  -  97 223 zł
  - OSP Wałdowo Królewskie  -  35 780 zł
 
- budynki mieszkalne, gospodarcze i mieszkania komunalne:  -  594 273 zł
  w tym:
  - w Dąbrowie Chełmińskiej  -  154 755 zł
  - w Gzinie  -  130 166 zł
  - w Strzyżawie  -  21 374 zł
  - w Rafie i Pniu -  128 867 zł
  - w Ostromecku  -  72 552 zł
  - w Czemlewie  -  86 559 zł

W zasobach lokalowych gminy znajduje się 26 budynków mieszkalnych.
13 budynków ze 100% udziałem gminy, w których znajduje się 37 lokali mieszkalnych o powierzchni uzytkowej 1 864 m i 4 lokale socjalne o powierzchni 168 m.
W 13 budynkach wspólnot mieszkaniowych znajduje się 71 lokali mieszkalnych, w tym:
- 55 lokali stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni użytkowej 1970 m,
- 15 lokali stanowiących własność gminy o powierzchni użytkowej 497 m
- 1 lokal socjalny stanowiący własność gminy o powierzchni 30 m
Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy wynosi 58, liczba lokali użytkowych – 6, o powierzchni 180 m (centrale telefoniczne, sklepy) i 4 garaże o powierzchni 79 m.

2. budowle  -  9 512 346 zł
  w tym:
 - sieć wodociągowa  161,6 km -  2 611 927  zł
 - drogi  gruntowe 273,5 km, utwardzone tłuczniowe 16,4 km, bitumiczne 19 km, kostka brukowa 0,3 km
- 78 km dróg polnych lub częściowo utwardzonych i 22 km dróg asfaltowych, zatoki autobusowe – 3 059 846 zł
- oczyszczalnia, wysypisko odpadów komunalnych  -  357 625 zł
- kanalizacja ściekowa 13 km – 1 053 337 zł
-ogrodzenia, nawierzchnie – 968 032 zł

Gmina posiada trzy stacje uzdatniania wody, jedną oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych.
 
Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:
- dwa udziały po 500 zł każdy w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
- 12 akcji po 100 zł każda w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie
 
Dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą , z czego:
- ze sprzedaży nieruchomości – 126 685 zł
- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste –34 901 zł
- z tytułu dzierżawy – 42 105 zł
- opłata z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego
   w prawo własności – 3 021 zł
- wpływy z czynszów – 95 915 zł
 
Dochody ze sprzedaży dotyczą wpłat za sprzedane działki w Dąbrowie Chełmińskiej 7 szt
o powierzchni 0,72 ha oraz lokali mieszkalnych – 1 szt.
Gminna przejęła w drodze darowizny 2 działki o pow. 0,18 ha z przeznaczeniem pod drogi i budowę oczyszczalni ścieków.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 grudnia 2006)
Opublikował: Dorota Kraska (5 stycznia 2007, 12:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2453