INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31.10.2007R.


Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Chełmińska wg stanu na dzień 31 października 2007 r

Mienie komunalne to własność i prawa majątkowe należące do gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Na dzień 31 października 2007 Gmina jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 183,2305 ha.
Ogólna wartość gruntów wynosi 2 699 351 zł, w tym:
1. grunty pod drogami i chodnikami – 88,4495 ha – 1 083 426 zł
2. grunty pod urządzeniami komunalnymi – 30,0060 ha – 441 111 zł
3. działki budowlane – 9,7665 ha – 122 413 zł
4. grunty pozostałe – 41,3580 ha - 233 628 zł
5. grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 13,3878 ha – 825 435 zł
6. grunty oddane w trwały zarząd – 0,2627 ha – 2 627 zł
Grunty w samoistnym posiadaniu – 54,3369 ha
W okresie od dnia 1 listopada 2006r do dnia 31 października 2007r sprzedano 19 działek budowlanych o ogólnej powierzchni 2,0032 ha . W wyniku podziału nieruchomości gmina przejęła grunt pod drogi o powierzchni 1,4799 ha.

Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy:
1. Budynki – 12 949 690,90 zł
z tego we władaniu:
- Urzędu Gminy - 953 375,45 zł

- Oświaty - 9 726 665,99 zł
w tym:
- szkoła podstawowa Czarze - 3 187 525,72 zł
- szkoła podstawowa Dąbrowa Chełmińska - 3 618 822,51 zł
- szkoła podstawowa Ostromecko - 2 578 533,36 zł
- szkoła podstawowa Wałdowo Królewskie - 341 784,40 zł

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 46 863,56 zł

- Kultury: - 717 065,59 zł
w tym:
- świetlica Bolumin - 8 292,59 zł (Rada Sołecka Bolumin)
- świetlica Ostromecko - 589 883,70 zł (nastąpiło zwiększenie wartości w XII/ 2006 r. z uwagi na przeprowadzoną adaptację budynku)
- świetlica Nowy Dwór - 2 520 zł (kontener -Rada Sołecka Nowy Dwór)
- świetlica Bolumin - 64 375 zł
- świetlica Otowice - 49 950 zł (Rada Sołecka Otowice)
- kontener w Ostromecku – 2044,30 zł (Rada Sołecka Ostromecko)

- Ochotnicze Straże Pożarne: - 656 133,48 zł
w tym:
- OSP Czarze - 80 293,40 zł (zwiększenie wartości-zamontowano nowy piec CO)
- OSP Dąbrowa Chełmińska - 442 836,57 zł
- OSP Gzin - 97 223.42 zł
- OSP Wałdowo Królewskie - 35 780.09 zł
- Wiaty przystankowe – 51 489,09 zł
- Budynek do agregatu prądotwórczego w D-wie Chełm. – 17 120,33
- budynki mieszkalne, gospodarcze i mieszkania komunalne: - 780 977,41 zł
w tym:
- w Dąbrowie Chełmińskiej - 372 245,81 zł
- w Gzinie - 136 269,52 zł
- w Strzyżawie - 21 374,66 zł
- w Rafie - 109 453,16 zł
- w Ostromecku - 30 924,41 zł
- w Czemlewie - 110 709,85 zł

W zasobach lokalowych gminy znajduje się 18 budynków mieszkalnych oraz 8 budynków użyteczności publicznej, w których znajduje się 110 lokali mieszkalnych o pow. 5 061,52m2.
W 14 budynkach gmina posiada 100% udział, w których znajduje się 38 lokali mieszkalnych i 7 lokali socjalnych.
W 12 budynkach wspólnot mieszkaniowych znajduje się 65 lokali , z czego 14 lokali mieszkalnych i 1 lokal socjalny jest własnością gminy. Pozostałe 50 lokali należy do osób fizycznych.
Rada Gminy podjęła uchwałę o sprzedaży mieszkań komunalnych z 90% bonifikatą (uchwała obowiązuje do końca 2007r.), jednak zainteresowanie sprzedażą jest niewielkie. Do końca października wpłynęło kilka wniosków.
Ponadto gmina posiada 6 lokali użytkowych (2 centrale telefoniczne, 4 sklepy) oraz 4 garaże o pow. użytkowej ogółem 79m2.

2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 11 644 662,28 zł
w tym:
- stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe i sieć wodociągowa (161,6 km) -
3 091 872,20 zł (w okresie od 01.11.2006 r do 31.10.2006 r wykonano 6,2 km sieci wodociągowej)
- kanalizacja ściekowa, deszczowa 16,7 km – 3 641 679,87 zł (w okresie od 01.11.2006 r do 31.10.2006 r wykonano 1,7 km kanalizacji)
- oczyszczalnia, wysypisko odpadów komunalnych - 354 453,10 zł
- drogi gruntowe 131,9 km, nawierzchnie utwardzone (tłuczeń betonowy, szlaka, kamień wapienny) 18,7 km, nawierzchnie asfaltowe 20,9 km, kostka betonowa 0,5 km – razem
172 km dróg – 3 760 519,62 zł ( wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe w Otowicach – 730 mb i Czarżu – 665 mb)
- zatoki, wiaty autobusowe, parkingi – 353 568,93 zł
- oświetlenie drogowe – 60 400,01 zł
- obiekty sportowe i rekreacyjne – 325 634,47 zł (3 boiska sportowe, 1 zbiornik rekreacyjno-wypoczynkowy)
- ogrodzenia, place zabaw – 56 534,08 zł

Gmina posiada trzy stacje uzdatniania wody, jedną oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych.

3. kotły i maszyny energetyczne – 10 808 zł (agregaty prądotwórcze)

4.zestawy komputerowe, drukarki, serwer – 239 732,97 zł

5. maszyny specjalistyczne (pompy, koparka, kosiarki samojezdne) – 64 587,73 zł


6. urządzenia techniczne (radiotelefony, centrala telefoniczna, alarmy) – 34 401,66 zł

7. środki transportu (samochody OSP, autobusy) –1 081 208,05 zł

8.wyposażenie pozostałe (kserokopiarki, faksy, itp.) – 145 669,94 zł


Gmina posiada niżej wymienione długoterminowe aktywa finansowe:
- dwa udziały po 500 zł każdy w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
- 12 akcji po 100 zł każda w Międzygminnej Spółce Akcyjnej „MUNICIPIUM” w Warszawie

Planowane w 2007 roku dochody z tytułu wykonywania praw własności wynoszą ogółem, z czego:
- ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane – w 2007 r. sprzedano 13 działek w Dąbrowie Chełmińskiej o powierzchni ogółem 1,3329 ha i raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania komunalne)- 596 968 zł
- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste –37 000 zł
- z tytułu dzierżawy – 45 370 zł
- wpływy z czynszów – 82 944zł

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 października 2007)
Opublikował: Dorota Kraska (15 stycznia 2008, 12:16:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1592