OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2011-2032

Dąbrowa Chełmińska, 25.10.2011 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
NA LATA 2011-2032

 
       Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011-2032.
 
Granica obszaru objętego opracowaniem: teren Gminy Dąbrowa Chełmińska
Zadanie obejmuje następujące działania : spis z natury wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie „Programu usuwania azbestu na lata 2011-2032”.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój nr 12.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być wnoszone:
  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070  Dąbrowa Chełmińska,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, parter, pokój nr 12,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4) w/w ustawy, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski można więc składać do dnia 15 listopada br. włącznie

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 października 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (25 października 2011, 13:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2909