Przystąpienie do zmiany studium - Nowy Dwór

ZP.6721.II.1.2021.MK
 
O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dotyczy obszaru położonego w miejscowości Nowy Dwór (obręb Ostromecko).
 
Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr XXXVIII.347.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska informuję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. studium.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 25 marca 2022 r.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 lutego 2022)
Opublikował: Sławomir Zieliński (28 lutego 2022, 10:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470