Obwieszczenie ws przystąpienia do sporządzenia MPZP -części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5

Dąbrowa Chełmińska, 23 listopada 2020 r. 
Znak: ZP.6721.II.1.2020.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5.

 
 
Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz  podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr XVIII.201.2020 z dnia 5 sierpnia  2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5 informuję o przystąpieniu do opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska pok. nr 9 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska - reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 listopada 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (23 listopada 2020, 15:25:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422