Zapytanie ofertowe - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska


Dąbrowa Chełmińska, 27.04.2020 r.


Zapytanie ofertowe

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska
 
            Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, z obszaru gminy Dąbrowa Chełmińska, zgodnie
z poniższą specyfikacją:
 
       I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
 

 
    II. Opis przedmiotu zamówienia:

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Zamawiający wskaże miejsce/miejsca na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych przez zainteresowanych producentów rolnych wniosków
i wynosi:
- odpady z folii rolniczej – 27,0 Mg
- siatka do owijania balotów – 7,0 Mg
- sznurek do owijania balotów – 1,0 Mg
- opakowania po nawozach – 7,0 Mg
- opakowania typu Big-Bag – 8,0 Mg
Razem szacunkowo: 50,0 Mg.

2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
 
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
3.1. Spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag;
3) datę odbioru;
4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: odpady z folii rolniczej, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big-Bag,
5) podpis właściciela/użytkownika;
6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;
7) pieczęć firmową wykonawcy;

3.2. Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) z zastosowaniem obowiązujących wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;

3.3 Wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

3.4. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

3.5. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.

3.6. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

4. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
 
5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
 
6. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
 
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem,
b) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
d) posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt a - d za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.
 
 
 III. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera na adres:
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul.  Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

lub też dostarczona osobiście do skrzynki podawczej Urzędu Gminy
do dnia 08 maja 2020 r. do godz. 15:00

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z opisem nazwy i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska".
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2020 r.
 
    V. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 
Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Katarzyna Ostrowska, nr tel. 52 38 16 005 wewn. 55.
 
 
 
                                                                 Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
                                                                       Radosław Ciechacki
 
       
Załącznik nr 1 - OFERTA CENOWA (224kB) pdf
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW (183kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (27 kwietnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (27 kwietnia 2020, 14:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464