MPZP Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

                       
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz podjęciem Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały NrXLI.366.2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko informuję o przystąpieniu do opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska pok. nr  2 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Zieliński (14 czerwca 2018, 14:38:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073