Przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Boluminek

Dąbrowa Chełmińska, dnia  8 listopada 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
                       
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 21 lipca 2017 r. poz. 1405) oraz podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXIII.281.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek informuję o przystąpieniu do opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska pok. nr  2 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 listopada 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 listopada 2017, 13:45:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431