ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


6220.II.03.04.2015.AKB                                               Dąbrowa Chełmińska, 04.01.2016 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 07.12.2015 r. wpłynął wniosek (uzupełniony 28.12.2015 r.), od Pana Marcina Grzebienia zamieszkałego przy ul. Leśnej nr 10 w Ostromecku działającego w imieniu i na rzecz Anny Młyńskiej zamieszkałej przy ul. Łęckiej nr 2 w Czarżu, gmina Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie czasowej stacji kontenerowej na paliwa płynne i stanowisko gazu wraz ze sklepem wielobranżowym” na działce nr: 158/3 w miejscowości Czarże.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie 21 dni, tj. od 04 stycznia do 25 stycznia 2016 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, biuro nr 2, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.postać dokumentu - kliknij aby pobrać (413kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (4 stycznia 2016)
Opublikował: Aleksandra Kirchner - Banach (4 stycznia 2016, 15:19:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491