Obwieszczenie: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Gminy Dąbrowa Chełmińska”.
 
W oparciu o zapisy art. 48, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe- czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska, w dniu 26.10.2015 r. roku zwróciła się z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o odstąpienie od przepro- wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.
 
W odpowiedzi na wniosek:
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią sanitarną Nr NNZ.9022.3.613.2015 z dnia 29.10.2015 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem Nr WOO.410.509. 2015.MD1 z dnia 10.11.2015 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”.
 
Uzasadnienie
Głównym celem opracowanego programu jest określenie wizji rozwoju Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Dokument opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza.
Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 grudnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 grudnia 2015, 13:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713