ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 33, 34 i art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 23.06.2015 r. (z uzupełnieniami z: 30.06.2015 r, 17.07.2015 r.) wpłynął wniosek Zakładu Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31 w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Bydgoskiego z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – ulicy Długiej w Wałdowie Królewskim” na działkach nr: 307/1, 310, 5076/2, 5077, 511, 518, 5087/3, 5088/1, 5088/2 w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska; na działkach nr: 8/6, 94/1, 7/3, 94/2, 7/5, 7/6, 87, 21/5, 14/3, 94/3, 21/1, 21/4, 14/4, 14/5, 21/2, 15, 94/4, 17/3, 16, 88, 93, 85, 83/3, 35/5, 83/1, 34, 89/1, 80, 36/2, 79/2, 78, 76/13, 76/12, 74, 40, 71, 70, 90, 67/1, 67/2, 41/3, 41/4, 41/5, 66, 65, 63/10, 62/1, 92 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo Królewskie, w gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (20 lipca 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (20 lipca 2015, 14:57:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686